Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 39713VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanleg e-laadplaats op het parkeerterrein naast Titus Brandsmastraat 30 in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft de toewijzing van een plaats voor het opladen van elektrisch voertuig in de openbare ruimte. Hiervoor wordt één van de openbare parkeerplekken in deze straat aangewezen aan e-laadplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig.

Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Met het verkeersbesluit wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

Het verkeersbesluit sluit aan bij de beleidsregel “Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein” van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 24-04-2015.

Het is dan ook gewenst om een van de parkeervakken naast Titus Brandsmastraat 30 in Breukelen aan te wijzen als e-laadplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig.

Hiervoor zal de gemeente het verkeersbord E04 (RVV 1990) en onderbord met de tekst: ‘opladen elektrisch voertuig’ plaatsen.

Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregelen. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover de aanleg van een e-laadparkeerplaats, maar dat daarbij wel de juiste bebording geplaatst dient te worden.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om, eigenaren van elektrische voertuigen, welke niet beschikken over parkeren op eigenterrein, de mogelijkheid te geven om hun elektrische voertuig op te laden. Dit gaat ten kostte van een parkeerplaats voor een gewone brandstof voertuig.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de omgeving is leidend in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen heeft het gemeentebestuur besloten een openbare parkeerplaats aan te wijzen voor de aanleg van voorzieningen voor het opladen van een elektrische auto. De aangewezen parkeerplaats is gelegen naast Titus Brandsmastraat 30 in Breukelen.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

 

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Maarssen, 11 juli 2018

 

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.