Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 39653

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vaststelling bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 27 juni 2018, het bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening ziet uitsluitend op het herstellen van een omissie in het bij raadsbesluit van 29 november 2017 vastgestelde bestemmingsplan Weespertrekvaart West. Met deze herziening wordt horeca van categorie 4 (restaurant) aan de bestemming Gemengd– uit te werken toegevoegd. Gelet op de geringe omvang en aard van het besluit is afgezien van terinzagelegging van een ontwerpbesluit.

 

Het plangebied Weespertrekvaart West eerste herziening omvat onder meer het complex van de voormalige Bijlmerbajes. Het plangebied ligt in het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Tegen het grondgebied van de gemeente Ouderamstel. Rondom het plangebied ligt de H.J.E. Wenckebachweg.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening ligt met ingang van 12 juli 2018 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, ter inzage op het hierna genoemd adres:

 

 

Het bestemmingsplan Weespertrekvaart West eerste herziening is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0363.M1814BPGST-VG01.

 

Beroep

Een belanghebbende, kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 11 juli 2018

burgemeester en wethouders,

    

J. J. van Aartsen W.G.H.M. Rutten

waarnemend burgemeester waarnemend gemeentesecretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl