Bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 20 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 ligt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Aanleiding

Voor 2014 stonden de parkeereisen voor bouwplannen in de bouwverordening. Per 1 juli 2018 is deze regeling vervallen. Parkeereisen moeten nu in het bestemmingsplan worden opgenomen.

 

Plangebied

Het plangebied omvat bijna het gehele grondgebied van de gemeente De Fryske Marren. Het betreft een zogenaamd parapluplan. Met het bestemmingsplan wordt een parkeerregeling toegevoegd aan een groot aantal andere bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen waar het om gaat staan opgesomd in het parapluplan.

 

Doel

Het bestemmingsplan is een thematisch plan en regelt alleen het parkeren. Het plan verankert de Nota beleidsregels parkeren in het bestemmingsplan, zodat omgevingsvergunningen daaraan getoetst kunnen worden. Het bestemmingsplan is de nieuwe manier om het parkeerbeleid juridisch te borgen. Voorheen werd het parkeerbeleid geborgd via de Bouwverordening.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het ontwerpbestemmingsplan s ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

Op de site www.defryskemarren.nl staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het ontwerpbestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is

NL.IMRO.1940.BPDFM18FACPARKEREN-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 19 juli 2018

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven