Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00951, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO, in verband met wijziging in de adviescategorieën

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING

De Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt als volgt gewijzigd:

A

De bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE

De omzetting van score naar standaardscore centrale eindtoets

Het resultaat (score) op de centrale eindtoets is de zogenaamde standaardscore. In deze bijlage wordt kort uiteengezet hoe deze standaardscore tot stand komt.

Na afloop van de centrale eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het toetsadvies voor het brugklastype. Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk.

Bij het bepalen van de standaardscore wordt uitgegaan van een standaard centrale eindtoets. Deze standaardtoets bestaat uit de openbare referentiesets van de hoogste referentieniveaus Lezen 2F, Taalverzorging 2F en Rekenen 1S en Schrijven. Schrijven bestaat uit de onderdelen Schrijven uit de centrale eindtoetsen van 2015, 2016, en 2017. Iedere afnamevariant van de centrale eindtoets wordt vertaald naar deze standaardtoets.

De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen taal en rekenen. Door het werken met standaardscores is het College voor Toetsen en Examens in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de centrale eindtoets. Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de centrale eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore. De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

 • 1. De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

  Bereken de ‘niet-afgeronde’ standaardscore, verder symbolisch voorgesteld als StSc* met de volgende formule:

  StSc* = A1 x referentiescore Lezen 2F + A2 x referentiescore Taalverzorging 2F + A3 x referentiescore Rekenen 1S + A4 x score standaardtoets Schrijven + B

  waarin A1, A2, A3, A4 en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald. Deze getallen worden na afloop van de toetsafname vastgesteld.

 • 2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen.

 • 3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap

  • a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550;

  • b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501.

In de tabel is per brugklastype aangegeven wat het standaardscore-interval is dat noch op onderschatting noch op overschatting van de mogelijkheden van leerlingen lijkt te wijzen. Uit de tabel kan worden opgemaakt dat een leerling met de standaardscore 530 het toetsadvies best passend brugklastype ‘vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde/theoretische leerweg’ krijgt.

501–504

praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg

505–524

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

525–532

vmbo kaderberoepsgerichte en vmbo gemengde/theoretische leerweg

533–539

vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo

540–544

havo en vwo

545–550

vwo

Tabel, per brugklastype het interval dat het uitgangspunt is voor de interpretatie van de standaardscore in het leerlingrapport centrale eindtoets.

De score op de centrale eindtoets geldt als een objectief tweede gegeven. Heroverweging van het schooladvies is verplicht wanneer het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies. In dat geval kan de school besluiten het schooladvies aan te passen (een hoger schooladvies te geven). Anderzijds kan de school ook (beargumenteerd) besluiten dat het schooladvies niet aangepast wordt. Wanneer het advies op basis van de toetsscore lager is dan het schooladvies, mag het schooladvies niet aangepast worden door de school.

TOELICHTING

Algemeen

De bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt hiermee gewijzigd ten behoeve van het schooljaar 2018–2019. De wijziging betreft de tabel van de adviescategorieën die mogelijk zijn op de centrale eindtoets. Deze wijziging is nodig vanwege het besluit van het Ministerie van OC en W dat alle eindtoetsaanbieders vanaf schooljaar 2018–2019 gelijkluidende toetsadviezen verstrekken op een eindtoets. De tabel is aangepast op het genomen besluit.

Artikelsgewijs:

Artikel I

A

Dit artikel geeft aan dat de bijlage bij deze regeling ter vervanging dient van de bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven