Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00952, houdende wijziging van de Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO, in verband met wijziging in de algemene toegestane hulpmiddelen

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING

De Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO wordt als volgt gewijzigd:

A

De bijlage bij de Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE

Algemene toegestane hulpmiddelen bij de centrale eindtoets PO

Het gebruik van hulpmiddelen tijdens de afname van de centrale eindtoets is niet toegestaan tenzij anders vermeld. Dit betekent dat didactische materialen die normaliter in het lokaal aanwezig zijn (zoals tafelkaarten, wandkaarten, etc.) niet mogen worden getoond of gebruikt tijdens de afname van de centrale eindtoets. Leerlingen met dyscalculie mogen, tenzij expliciet in de opgave staat vermeld, geen rekenmachine gebruiken omdat de opgaven hier niet op zijn ontwikkeld.

Bij zowel de papieren centrale eindtoets als digitale adaptieve centrale eindtoets geldt dat tijdens het maken van de toets uitrekenpapier of kladpapier gebruikt mag worden. Als een leerling eerder klaar is met een taak of toetsdeel is het toegestaan dat hij/zij een boek leest om de andere leerlingen niet te storen.

Bij de papieren centrale eindtoets geldt dat de volgende materialen nodig zijn tijdens het maken van de toets:

  • potloden met een hardheidsgraad HB

  • een gum

  • een liniaal

Bij de digitale adaptieve centrale eindtoets geldt dat de volgende materialen nodig zijn tijdens het maken van de toets:

  • een muis

  • een toetsenbord

  • een koptelefoon

TOELICHTING

Algemeen

De bijlage bij de Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO wordt hiermee gewijzigd met ingang van het schooljaar 2018–2019. De wijziging betreft de toegestane hulpmiddelen en benodigdheden bij het maken de centrale eindtoets. Deze wijziging is nodig vanwege verschillen in benodigdheden bij het maken van de papieren centrale eindtoets en de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Artikelsgewijs:

Artikel I

A

Dit artikel geeft aan dat de bijlage bij deze regeling ter vervanging dient van de bijlage bij de Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven