Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PuttenStaatscourant 2018, 39520VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Henslare en directe omgeving, Putten

Logo Putten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten zijn op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN EN MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 • dat gemeenten in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig streven naar een duurzaam veilige inrichting van wegen waarbij de infrastructuur is aangepast aan de mens, in welke opzet er sprake is van een preventieve aanpak van de verkeersonveiligheid;

 • dat wij gelet op het streven naar een integraal verkeers- en vervoerbeleid in samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam veilig, een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) hebben ontwikkeld waarin de verschillende wensstructuren voor het autoverkeer, het fietsverkeer, de voetgangers en het openbaar vervoer zijn samengevoegd tot een integrale verkeers- en vervoerstructuur;

 • dat gemeenten in het kader van duurzaam veilig het wegennet categoriseren in gebieden met een verkeers- en een verblijfsfunctie;

 • dat ten westen van de woonwijk Bijsteren de gebiedsontsluitingsweg ofwel de verkeersader Henslare is geprojecteerd, waarvan het 1e gedeelte tussen de Nijkerkerstraat en de Stenenkamerseweg in 2009 is aangelegd;

 • dat deze weg de ontsluiting vormt voor de woonwijk Bijsteren en ook voor het industrieterrein Keizerswoert;

 • dat het duurzame veilige ontwerp van de Henslare voorziet in 2 door een middenberm gescheiden rijbanen met 2 vrij liggende fietspaden;

 • dat in het kader van duurzaam veilig, de gebiedsvisie, de akoestische randvoorwaarden en de functie van de weg, het wegontwerp zoals dat is toegepast op het 1e gedeelte van de Henslare, in de vorm van een binnen de bebouwde kom gesitueerde gebiedsontsluitingsweg (met een maximumsnelheid van 50 km/u) met 2 door een middeneiland gescheiden rijbanen en vrij liggende fietspaden, wordt doorgezet tot de geprojecteerde rotonde op de kruising Stationsstraat/Nijverheidsweg;

 • dat het aantal aansluitingen op een verkeersader in het kader van duurzaam veilig zoveel mogelijk moet worden beperkt en eventueel moet worden gecombineerd tot een beperkt aantal goed vormgegeven aansluitingen;

 • dat de huidige aansluitingen van de woonwijk Bijsteren op de Henslare dan ook zijn uitgevoerd als een rotonde en een kruising met een middengedeelte;

 • dat het bij de planvorming voor het 2e gedeelte van de Henslare uitgangspunt is om de bedrijfsaansluitingen Stenenkamerseweg 20-22 op de Stenenkamerseweg te laten vervallen en in de plaats hiervan een rechtstreekse aansluiting op de Henslare te realiseren in de vorm van een uitwisselpunt met middengeleider, die als zodanig ook is bedoeld voor het aan de oostzijde van de Henslare gevestigde bedrijf en woningen;

 • dat er vanwege de beperkte etmaalintensiteit op het 2e gedeelte van de Henslare geen voorsor-teervakken bij het uitwisselpunt worden toegepast;

 • dat de beschikbare alternatieve routes voor het vrachtverkeer, voor de bewoners van de Stenenkamerseweg, voor de aan de Stenenkamerseweg gevestigde bedrijven en voor de via de Henslare te ontsluiten bedrijven niet onredelijk bezwarend zijn en dat er niet meer dan 1000 meter hoeft te worden omgereden;

 • dat het aspect van de omrijdschade voor aangrenzende bedrijven kan worden doorberekend in de planschade en/of nadeelschade, terwijl ook wordt bijgedragen aan een eventuele noodzakelijke herinrichting en ontsluiting van bedrijfspercelen;

 • dat het toereikend is om industrieterrein Keizerswoert voor het vrachtverkeer hoofdzakelijk te ontsluiten via de door te trekken Henslare en in mindere mate via de route Stationsstraat/Zuiderzeestraatweg;

 • dat bij de planvorming voor het 2e gedeelte van de Henslare de huidige aansluiting van de Nijverheidsweg op de Stationsstraat is komen te vervallen en in de plaats hiervan in het verlengde van de Henslare (2e gedeelte) een nieuwe toegang (via een rotonde) naar het industrieterrein wordt gerealiseerd;

 • dat het middengedeelte van de geprojecteerde rotonde Stationsstraat/Henslare in zuidelijke richting is verschoven, zodat de Stationsstraat enigszins wordt uitgebogen;

 • dat met de aanwonenden is overlegd over de exacte positie van de rotonde;

 • dat in het kader van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de aan de Stationsstraat (gedeelte spoorwegovergang-Industrieweg) gesitueerde woningen is gekozen voor 2 op de rotonde doodlopende parallelwegen, waarbij alleen voor de fietsers en voetgangers een door-gaande verbinding beschikbaar is;

 • dat in het kader van de planvorming voor het 2e gedeelte van de Henslare, duurzaam veilig en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan de maximumsnelheid op de Stationsstraat (gedeelte spoorwegovergang-rotonde Industrieweg) en het binnen de bebouwde kom gesitueerde gedeelte van de Zuiderzeestraatweg) wordt verlaagd naar 30 km/u, zodat er zo nodig snelheidsrem-mende maatregelen kunnen worden toegepast;

 • dat het verkeersbesluit waarbij voorrangskruispunten zijn ingesteld op dit gedeelte van de Stationsstraat, kunnen worden ingetrokken (met uitzondering van de aansluiting bij het station, de Cleenhorsterweg en de te realiseren rotonde bij de nieuwe Nijverheidsweg;

 • dat in verband met het ontwerp van de geprojecteerde rotonde wordt de aanduiding 30 km-zone aan de zijde van de Stationsstraat en de Nijverheidsweg geplaatst;

 • dat in aansluiting op Henslare II conform het GVVP in overleg met de aanwonenden kan worden gewerkt aan een verkeersveiligheidsplan voor het oostelijke gedeelte van de Stationsstraat (van de rotonde Industrieweg tot de rotonde Nijkerkerstraat), waarbij de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/u, zodat de rijbaan kan worden versmald en er snelheidsremmende maatregelen kunnen worden toegepast;

 • dat bij de planvorming voor het westelijke gedeelte van de Stationsstraat ook rekening moet worden gehouden met het reconstrueren van de “rotonde Industrieweg” bij voorkeur in de vorm van een volwaardige rotonde met een vrij liggende fietsvoorziening en voetgangersoversteekplaatsen;

 • dat het bij de planvorming voor het 2e gedeelte van de Henslare uitgangspunt is om de Rimpelerweg nabij de rotonde aan te sluiten op de Stationsstraat, waarbij de Rimpelerweg zal worden vormgegeven als een fietsstraat in combinatie met een fysieke maatregel ter hoogte van Rimpelerweg nummer 43/45 om motorvoertuigen te weren;

 • dat met de geprojecteerde fietsstraat het een praktische oplossing is om de Rimpelerweg ter hoogte van nummer 43/45 over een afstand van 30 meter door middel van bord G11 (in combinatie met bord G12) aan te wijzen en als zodanig (in overleg met de hulpverleningsdiensten) in te richten als een verplicht fietspad, zodat de bromfietsers conform de uitgangspunten van bromfietsers op de rijbaan de route van de auto’s moeten volgen;

 • dat de woonwijk Bijsteren voor het overige verkeer voldoende blijft ontsloten via de Henslare/Gildegoed, de Arendstraat/Mennestraat en de J. Nijenhuisstraat;

 • dat de toename van het verkeer op de andere wegen dermate gering zal zijn, dat op geen van deze wegen een toename van de geluidsbelasting met 2dB(A) sprake zal zijn;

 • dat wij van mening zijn dat mogelijke nadelige gevolgen voor het (vracht)verkeer, voor de bewoners van de Stenenkamerseweg, voor de aan de Stenenkamerseweg gevestigde bedrijven, voor de bewoners van de Rimpelerweg en de aangrenzende straten, voor de bewoners van de Stationsstraat, voor de aan de Stationsstraat gevestigde bedrijven en voor de via de Henslare te ontsluiten bedrijven vanwege de beschikbare alternatieve routes waarbij niet meer dan 1000 meter hoeft te worden omgereden, niet dermate groot zijn dat zou moeten worden gekomen tot het oordeel dat er sprake is van onevenredig nadeel voor genoemde categorieën in verhouding tot het met de verkeersmaatregelen te dienen doel in de vorm van een veilige verkeersafwikkeling op een nieuwe verkeersader en de aangrenzende wegen;

 • dat een rotonde die binnen de bebouwde kom wordt gesitueerd volgens de CROW-richtlijnen zodanig moet worden uitgevoerd dat de vrij liggende fietsvoorziening in de voorrang wordt gebracht;

 • dat een binnen de bebouwde kom te situeren gebiedsontsluitingsweg op grond van de CROW-richtlijnen in principe van vrij liggende fietsvoorzieningen moet worden voorzien;

 • dat op de fietsstroken tussen de spoorlijn en de rotonde Henslare/Stationsstraat/Nijverheidsweg fietssymbolen op de weg worden aangebracht, zodat er niet mag worden stilgestaan op de fietsstrook of op de rijbaan naast de fietsstrook;

 • dat voor de noodzakelijke bebording voor het aanduiden van de voorrang, het verplichte fietspad, fietsstroken, de verplichte rijrichting op de rotonde, het toepassen van voetgangersoversteekplaatsen en het toepassen van haaientanden een verkeersbesluit is vereist;

 • dat wij tegen deze achtergrond van plan zijn om een verkeersbesluit te nemen voor de noodzakelijke bebording/aanduidingen op het wegdek bij de binnen de bebouwde kom aan te leggen rotonde op de kruising Henslare/Stationsstraat/Nijverheidsweg (inclusief de aansluitende parallelwegenstructuur) en wel voor de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), D1 (rotonde: verplichte rijrichting), D2 op middengeleider (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft), G11 (verplicht fietspad), L2 (voetgangersoversteekplaats), de haaientanden en de voetgangersoversteekplaatsen, zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening;

 • dat wij tegen deze achtergrond van plan zijn om een verkeersbesluit te nemen voor de noodzakelijke bebording/aanduidingen op het wegdek van het aan te leggen 2e gedeelte van de Henslare en wel voor de borden B1 (voorrangsweg), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), G11 (verplicht fietspad) en de haaientanden, zoals aangegeven op de bijgevoegde overzichtstekening;

 • dat de toename van het verkeer op de andere wegen dermate gering zal zijn, dat op geen van deze wegen een toename van de geluidsbelasting met 2dB(A) sprake zal zijn;

 • dat wij van mening zijn dat mogelijke nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in verband met het aanwijzen van de noodzakelijke bebording/aanduidingen voor de binnen de bebouwde kom aan te leggen verkeersader Henslare (inclusief rotonde Henslare/Stationsstraat/Nijverheidsweg) met vrij liggende fietspaden, niet dermate groot zijn dat zou moeten worden gekomen tot het oordeel dat er sprake is van onevenredig nadeel in verhouding tot het met bij verkeersbesluit aanwijzen van de noodzakelijke bebording/aanduidingen te dienen doel in de vorm van een veilige verkeersafwikkeling;

 • dat de voorgestelde verkeersregimes, overeenkomstig het in de Wegenverkeerswet in artikel 2 onder a en b vermelde “strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers”;

 • dat de wegen vallen binnen de in artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, toegekende bevoegdheid van de gemeente Putten;

 • gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • dat er conform artikel 24 BABW overleg heeft plaats gevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de Nationale Politie, in de Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

VERKEERSTEKENS

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens:

 • A1: Maximumsnelheid

 • A2: Einde maximumsnelheid

 • B1: Voorrangsweg

 • B6: Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg

 • D1: Rotonde; verplichte rijrichting

 • D2: Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (op gele zuil)

 • G11: Verplicht fietspad

 • G12: Einde verplicht fietspad

 • J9: Rotonde

 • L2: Voetgangersoversteekplaats

 • L8: Doodlopende weg

 • Fietsstrook

 • Voetgangersoversteekplaats

 • Haaientanden

 • Blokmarkering

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen:

 • 1.

  de Rimpelerweg ter hoogte van Rimpelerweg nummer 43/45 over een afstand van 30 meter door middel van bord G11 aan te wijzen en als zodanig in te richten als een verplicht fietspad;

 • 2.

  op de Stationsstraat (gedeelte spoorwegovergang-rotonde Industrieweg) en het binnen de bebouwde kom gesitueerde gedeelte van de Zuiderzeestraatweg door middel van bord A1 in zone uitvoering een maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen en het verkeersbesluit waarbij voorrangskruispunten zijn ingesteld op dit gedeelte van de Stationsstraat in te trekken (met uitzondering van de aansluiting bij het station, de Cleenhorsterweg en de te realiseren rotonde bij de nieuwe Nijverheidsweg);

 • 3.

  een verkeersbesluit te nemen voor de noodzakelijke bebording/aanduidingen op het wegdek van de binnen de bebouwde kom aan te leggen rotonde op de kruising Henslare/Stationsstraat/Nijverheidsweg (inclusief de aansluitende parallelwegenstructuur) en wel voor de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), D1 (rotonde: verplichte rijrichting), D2 op middengeleider (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft), G11 (verplicht fietspad), L2 (voetgangersoversteekplaats), fietssymbolen op de fietsstroken, de haaientanden en de voetgangersoversteekplaatsen, zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening;

 • 4.

  een verkeersbesluit te nemen voor de noodzakelijke bebording/aanduidingen op het wegdek van het aan te leggen 2e gedeelte van de Henslare en wel voor de borden B1 (voorrangsweg), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), G11 (verplicht fietspad) en de haaientanden, zoals aangegeven op de bijgevoegde overzichtstekening;

 

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Verzenddatum:

 

burgemeester en wethouders van Putten,

   

mr. F. Contant, secretaris

H. A. Lambooij, burgemeester