Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2018, 39311Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Heerenveen- It Fean Plantsoen, gewijzigd vastgesteld

Logo Heerenveen

-herhaalde kennisgeving-

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 18 juni 2018, het bestemmingsplan Heerenveen- It Fean Plantsoen, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft gronden ten zuiden van de Oude Veenscheiding, ten westen van het spoor, ten noorden van het Bornego College en ten oosten van de Ds. Kingweg te Heerenveen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een appartementengebouw, laagbouwwoningen en laagbouwzorgvoorzieningen.

De gemeenteraad wijzigde bij vaststelling het bestemmingsplan, in die zin dat:

 • 1.

  op de verbeelding (plankaart):

  -aan de bestemming Wonen – Woongebouw een vlak is toegevoegd met de aanduiding “bijgebouwen”;

  -het maximum aantal wooneenheden in het bestemmingsvlak Wonen – Woongebouw is verhoogd van 22 naar 23;

  -het bestemmingsvlak Wonen en de daarop aangegeven functieaanduiding ‘zorginstelling” is vergroot;

  -het maximum aantal wooneenheden in het bestemmingsvlak Wonen is verhoogd van 12 naar 20;

  -het bestemmingsvlak Wonen - Wooncentrum is verkleind;

  -het bestemmingsvlak Water is vervallen en hieraan de bestemming Groen is gegeven;

   

 • 2.

  in de regels:

-de bestemming Water is vervallen;

-aan de bouwregels van de bestemming Wonen – Woongebouw is toegevoegd:

9.2.2. Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken worden binnen het bouwvlak of binnen de aanduiding 'bijgebouwen' gebouwd;

b. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m.”

en lid 9.2.2 te vernummeren naar 9.2.3.

 

Een uitgebreidere weergave van de wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit.

 

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, ter inzage.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op te roepen door het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.ItFeanPlantsoen-VG01) van het bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

 

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.