Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 39134OverigOmgevingsvergunning bouwen van een schuurkas

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’ voor het bouwen van een schuurkas op de locatie Stationslaan 1 in Heerhugowaard.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.

 

In werking treden van het besluit

Op grond van artikel 6.1, lid 2, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de verleende vergunning in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beroep

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 11 juli tot en met 22 augustus 2018. U kunt de stukken digitaal inzien via https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/ en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (kenmerk: NL.IMRO.0398.OV61STATIONSLAAN1-VA01). Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij Rechtbank Noord‑Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem door:

 

  • 1.

    een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;

  • 2.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunnen belanghebbenden, als onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord‑Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.