Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 39124Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29 op 28 juni 2018 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. In samenhang daarmee is het herziende Welstandsbeleid op 28 juni 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld en is op 24 april 2018 door het college een hogere grenswaarde verleend voor onderhavig plangebied.

 

1 Bestemmingsplan

Ligging plangebied

Het betreft de locatie aan de Arnhemsestraatweg 29 te Velp waarop momenteel het voormalige Vitens gebouw is gesitueerd.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 27 woningen met de daarbij behorende voorzieningen op dit perceel planologisch mogelijk te maken. De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft het toevoegen van een ‘inspectierapport bomen Arnhemsestraatweg Velp’.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 12 juli tot en met 23 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis bij de Servicebalie te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN20-VA01.

 

Beroep

Met ingang van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • -

    iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 augustus 2018, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

2 Herziene welstandsbeleid

Aanleiding

Het huidige welstandsbeleid is voor de locatie niet toereikend. Daarom is het welstandsbeleid voor deze locatie herzien. Voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt het niveau ‘bijzonder’ gehanteerd. Na de realisatie van de woningen kan het welstandsniveau weer worden afgeschaald tot ‘regulier’ en ‘soepel vrij’.

 

Vaststelling

Het herziene welstandsbeleid heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Tegen dit herziene welstandsbeleid zijn geen inspraakreacties ontvangen. Deze welstandscriteria zijn door de gemeenteraad op 28 juni 2018 vastgesteld en derhalve van toepassing op onderhavig plangebied. Tegen het raadsbesluit staan geen rechtsmiddelen open.

 

3 Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Aanleiding

De ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van de nieuwbouwlocatie welke is opgenomen in bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29. De locatie ligt ingevolge de Wet geluidhinder binnen de zone van wegen en een spoorlijn. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor wat betreft de nieuwe woningen niet wordt voldaan aan de streefwaarden van wegverkeerslawaai. Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het spoorweglawaai. In verband met de overschrijding kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Burgemeester en wethouders hebben daarom op 24 april 2018 de ‘beschikking van hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van het bestemmingsplan Velp-Noord 2016, locatie Arnhemsestraatweg 29’ vastgesteld.

 

Inzage stukken

De vastgestelde beschikking ligt met de bijbehorende stukken van 12 juli tot en met 23 augustus 2018 ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis Rheden, Hoofdstraat 3 te De Steeg.

 

Beroep

Met ingang van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld tegen de vastgestelde beschikking hogere grenswaarden locatie Arnhemsestraatweg 29 te Velp. Er zijn bij het college echter geen zienswijzen ingediend. Derhalve kan alleen beroep worden ingesteld tegen de beschikking door belanghebbende die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

 

De Steeg, 11 juli 2018