Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2018, 39107Ruimtelijke plannenKennisgeving verlening projectafwijkingsbesluiten strijdig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Onderbanken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij de volgende projectafwijkingsbesluiten hebben verleend:

 • 1.

  UV/2017025 aan Bungalowpark De Brenkberg BV, Bouwbergstraat 126, 6451 GR Schinveld voor een gebruikswijziging van bistro De Brenkberg tot volwaardige en zelfstandige horeca in het buitengebied op het perceel Bouwbergstraat 126 te Schinveld

 • 2.

  UV/2017033 aan Bovenwater Food & Drinks, p/a Heringsweg 1, 6451 BP Schinveld voor het realiseren van een volwaardige en zelfstandige horecagelegenheid op het perceel Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld;

 • 3.

  UV/2017034 aan restaurant de Lier, Leiffenderhofweg 3, 6451 PR Schinveld voor het realiseren van een volwaardig zelfstandige horecagelegenheid op het perceel Leiffenderhofweg 3 te Schinveld.

De bovengenoemde ontwikkelingen zijn niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Terinzagelegging

Elk van de projectafwijkingsbesluiten bestaat uit de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen en de definitieve verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 22 maart 2018). Deze stukken liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage (tot en met woensdag 22 augustus 2018). De besluiten zijn te raadplegen via de landelijke voorziening: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

NL.IMRO.0881.OVBrenkberg-VG01

NL.IMRO.0881.OVBovenWater-ON01

NL.IMRO.0881.OVDeLier-VG01

of via de gemeentelijke website www.onderbanken.nl bij Wonen, werken en leven>wonen en bouwen> bestemmingsplannen

Beroep

Tegen elk van deze besluiten kan binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden, beroep worden aangetekend. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Uw beroepschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  de datum waarop u het beroepschrift heeft geschreven (dagtekening);

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;

 • -

  de motivering van uw beroep (de gronden).

Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.