Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2018, 39028VergunningenOntwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure, bouwen van een recreatiegebouw, Drieërweg 104, 3852 MC, gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

Drieërweg 104 te Ermelo 3852 MC voor het bouwen van een recreatiegebouw. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.

De ontwerpomgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • -

    Het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

  • -

    Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen voor bovenstaande activiteiten.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 december 2017 besloten om voor het bouwen van groepsaccomodaties van meer dan 100 m² een verklaring van geen bedenkingen af te geven en deze toe te voegen aan de lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking noodzakelijk is.

Procedure en zienswijzen

Deze omgevingsvergunning wordt voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. De omgevingsvergunning bevat een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken van gemeente Ermelo. Gedurende deze periode kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken. Voor het indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van gemeente Ermelo, telefoon 0341 56 72 32.

Ermelo 11 juli 2018