Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 39000Vergunningen

Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Vinkega, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Vinkega. Van donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Wat staat er in het winningsplan Vinkega?

Uit het Vinkega gasveld wordt sinds 2011 gas gewonnen vanaf de locatie Vinkega-01 in de gemeente Weststellingwerf. De verwachte productieduur is tot en met 2032. Het winningsplan Vinkega betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor de bestaande gaswinning. De redenen voor de actualisatie zijn: de winningsperiode verlengen van 2028 naar 2032, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse, een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties zijn betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van Antwoord is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan voor Vinkega, het Nota van Antwoord en de bijbehorende stukken van donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever;

  • Gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1 te Wolvega;

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;

Het ontwerpbesluit met betrekking tot dit project heeft al eerder ter inzage gelegen. Als u op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Tot en met woensdag 22 augustus 2018 kunt u een beroepschrift indienen, eventueel pro forma, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vind u op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen kunt u tot en met 26 juli 2018 contact opnemen met mevr. J.L.M. Oomes (tel. 070-379 7475) op dinsdagen, woensdagen en donderdagen tussen 13.30-16.30 uur en van 27 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 kunt u op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 13.30u-16.30u contact opnemen met dhr. M. Claasen (tel. 070-379 6132).