Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2018, 38965Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Nijmegen Broodkorf Zuid’, Nijmegen

Logo Nijmegen

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 4 juli 2018 het bestemmingsplan Nijmegen Broodkorf Zuid ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat woningbouw en een vmbo school. Het plangebied wordt aan de oostzijde en zuidzijde globaal begrensd door een gedeelte van de Margaretha van Mechelenweg met daarachter de spoorverbinding Nijmegen - Arnhem en de brandweerkazerne. Aan de westzijde de Griftdijk-Noord met daarachter de nieuwbouwwijk Woenderskamp. Aan de noordkant raakt het plangebied raakt het plangebied verweven met het toekomstig natuur- en recreatiegebied Plas Broodkorf.

Inzage

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken, liggen van donderdag 12 juli 2018 tot en met donderdag 23 augustus 2018 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP26100-VG01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP26100-/NL.IMRO.0268.BP26100-VG01

Beroep

Belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn en die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede de belanghebbende die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in de periode van vrijdag 13 juli 2018 tot en met donderdag 23 augustus 2018 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Digitaal

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.