Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juli 2018, nr. WJZ/17110641, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 62, vierde lid, 63, tweede lid, en 63a, tweede lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het eind van artikel 1 door een puntkomma een begripsbepaling toegevoegd, luidende:

verificatieprotocol:

verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen als bedoeld in artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

B

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

 • 1. Dit artikel is van toepassing op een subsidieontvanger die een daartoe bij een openstellingsregeling aangewezen categorie productie-installatie bedrijft:

  • a. voor de productie van industriële stoom door middel van verbranding van houtpellets in een ketel;

  • b. waarin vaste of gasvormige biomassa wordt omgezet in hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte;

  • c. voor de productie van elektriciteit door middel van kolen waarin biomassa mee wordt gestookt, of

  • d. voor de productie van hernieuwbare warmte, of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van verbranding van houtpellets met een brander in een ketel, een oven of een fornuis.

 • 2. Een subsidieontvanger maakt gebruik van vaste biomassa die per levering vergezeld gaat van de benodigde conformiteitsverklaringen van een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie afhankelijk van de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, en ten aanzien van elke aard van vaste biomassa.

 • 3. Van de totale massa vaste biomassa die in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt, is ten hoogste 30% aangemerkt als gecontroleerde biomassa als bedoeld in onderdeel 12.6 van bijlage B, van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

C

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

De private conformiteitsbeoordelingsverklaring, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van het besluit wordt afgegeven door een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen op basis van verificatie overeenkomstig paragraaf 2.6 van het verificatieprotocol.

D

Artikel 7b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘aan de duurzaamheidscriteria, bedoeld in artikel 7,’ vervangen door ‘aan artikel 7’.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt opgesteld overeenkomstig paragraaf 2.6 van het verificatieprotocol door een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

3. In het derde lid (nieuw), aanhef en onderdelen a tot en met e, en het vierde lid (nieuw), wordt ‘de duurzaamheidscriteria’ telkens vervangen door ‘de duurzaamheidseisen’.

E

Bijlage 4 vervalt.

ARTIKEL II

In de artikelen 32, derde lid, en 34, vierde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL III

In de artikelen 30, derde lid, en 32, derde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL IV

In artikel 30, derde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL V

In de artikelen 30, derde lid, en 32, derde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL VI

In de artikelen 30, derde lid, en 32, derde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL VII

In de artikelen 36, derde lid, en 38, tweede lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018 wordt ‘aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘aan artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling’.

ARTIKEL VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Inleiding

Onderhavige wijzigingsregeling wijzigt de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie (hierna: de regeling) en een aantal openstellingsregelingen. De wijziging houdt verband met de inwerkingtreding van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna het Besluit conformiteitsbeoordeling, respectievelijk de Regeling conformiteitsbeoordeling) per 1 januari 2018.

2. Achtergrond

Het Besluit conformiteitsbeoordeling en de Regeling conformiteitsbeoordeling dienen ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei (hierna: Energieakkoord). In het Energieakkoord is afgesproken dat de stimulering van het bij- en meestoken van vaste biomassa in kolencentrales wordt gekoppeld aan duurzaamheideisen die onder de Wet milieubeheer zijn vastgesteld. Hiertoe zijn door de bij dit onderdeel van het Energieakkoord betrokken milieuorganisaties, energiebedrijven en de rijksoverheid duurzaamheidseisen overeengekomen. De betrokkenheid van de milieuorganisaties en energiebedrijven heeft ertoe geleid dat de duurzaamheidseisen zodanig zijn geformuleerd dat het belang van het milieu en de uitvoerbaarheid van de duurzaamheidseisen zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. In het Besluit conformiteitsbeoordeling en de Regeling conformiteitsbeoordeling is een publiekrechtelijk systeem opgenomen in aanvulling op het privaatrechtelijk stelsel van geaccrediteerde certificerings- en verificatie-instanties voor de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen. Alleen voor biomassa waarvoor door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties de nodige conformiteitsverklaringen zijn afgegeven, wordt subsidie verleend.

3. Wijzigingen

Door de inwerkingtreding van het Besluit conformiteitsbeoordeling en de Regeling conformiteitsbeoordeling kan de bijlage met de duurzaamheidseisen in de regeling komen te vervallen. Zie daartoe, artikel I, onderdeel E. Daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel 7. In dit artikel is geregeld dat alle vaste biomassa die wordt gebruikt voor de subsidiabele energieproductie moet zijn voorzien van de benodigde conformiteitsverklaringen. Onderdeel C13.6 van de bijlage 4 die bij onderhavige wijzigingsregeling wordt ingetrokken, betreft de verhouding van verschillende duurzaamheidswaarderingen van vaste biomassa bij vermenging. In verband met het administratieve karakter van deze duurzaamheidseis is deze niet onder de Wet milieubeheer vastgesteld. Deze eis die onontbeerlijk is in het geheel van duurzaamheidseisen dat in het kader van het Energieakkoord is overeengekomen, is opgenomen in artikel 7 (nieuw), derde lid, van de regeling.

Op grond van artikel 63a van het Besluit stimulering duurzame energieproductie kan in de beschikking tot subsidieverlening de verplichting opgelegd worden dat de subsidieontvanger een private conformiteitsbeoordelingsverklaring overlegt over de reductie van broeikasgassen en de volledigheid van de benodigde conformiteitsbeoordelingen. Deze conformiteitsbeoordelingsverklaring komt overeen met de zogenaamde conformiteitsjaarverklaring zoals deze in het verificatieprotocol van de Regeling conformiteitsbeoordeling is opgenomen.

Ten aanzien van de subsidieontvangers die subsidie ontvangen voor het verstoken van vaste biomassa zonder dat in de verleningsbeschikking is bepaald dat de conformiteitsbeoordelingsverklaring, bedoeld in artikel 63a van het Besluit stimulering duurzame energieproductie, moet worden overgelegd, geldt dat er jaarlijks een duurzaamheidsverslag moet worden overgelegd. Dit duurzaamheidsverslag voldoet aan dezelfde eisen als de conformiteitsjaarverklaring. Zie hiertoe de wijziging van artikel I, onderdeel D. Het is gerechtvaardigd deze aanvullende eis te stellen ten aanzien van de subsidies die reeds zijn verleend, aangezien de subsidies alsmede de verplichtingen uitvloeisel zijn van het Energieakkoord en de subsidieontvangers zijn vertegenwoordigd bij de besprekingen over de uitvoering van het akkoord en met deze uitvoering is ingestemd.

Onderhavige wijzigingsregeling wijzigt in de artikelen II tot en met VII een aantal openstellingsregelingen, zodat deze in lijn worden gebracht met de gewijzigde regeling.

4. Notificatie technische voorschriften

De ontwerpregeling is ingevolge richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij voorgelegd aan de Europese Commissie. Het gaat hier om een kennisgeving die betrekking heeft op technische specificaties of andere eisen die verbonden zijn met fiscale of financiële maatregelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, onder iii, van richtlijn (EU) 2015/1535. Voor deze kennisgeving geldt geen stand still-periode (artikel 7, vierde lid, van die richtlijn).

5. Regeldruk

In het Besluit van 1 november 2017, houdende regels inzake de conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties (Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen) zijn de totale bedrijfseffecten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven, de bestuurslasten en de milieueffecten beschreven in de nota van toelichting bij het besluit onder 8. Ook de vereiste conformiteitsbeoordelingsverklaring, bedoeld in artikel 63a van het Besluit stimulering duurzame energieproductie is niet aanvullend bovenop de bestaande regelgeving. Daarom zijn de effecten op de administratieve lasten per saldo nihil.

6. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Dit is in overeenstemming met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven