Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2018, 38803VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 2018-09 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 80 VAN DE LANGSTRAAT, GEMEENTE HEUSDEN

Logo Heusden

Ons kenmerk: 557747

Datum besluit: 09-07-2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden,

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • de mandaatregeling van Heusden 2007 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden van 28 april 2008 waarbij het nemen van permanente verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandeld ambtenaar.

Overwegende dat:

 • de in dit verkeersbesluit genoemde wegen zijn gelegen binnen of buiten de bebouwde kom van Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Haarsteeg of Elshout en in beheer en eigendom zijn bij de gemeente Heusden;

 • de betreffende wegen worden gebruikt bij een jaarlijks terugkerend wandelevenement ’80 van de Langstraat’;

 • dit evenement jaarlijks op zaterdag en zondag in het tweede weekend van september wordt georganiseerd;

 • de passage van de wandeltocht door de gemeente Heusden jaarlijks plaatsvindt in de nacht van zaterdag op zondag;

 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers van deze wandeltocht beter gewaarborgd kan worden door diverse wegen op de route worden afgesloten;

 • het evenement in de gemeente Heusden in een verkeersluwe periode plaatsvindt, waardoor de hinder van de wegafsluitingen beperkt blijft;

 • het gemotoriseerd verkeer op diverse locaties, onder toezicht van verkeersregelaars, de route kan kruisen zodat de bereikbaarheid gegarandeerd wordt;

 • het een jaarlijks terugkerend evenement betreft en de verkeersmaatregelen dus jaarlijks van kracht dienen te zijn;

 • de voorgestelde verkeersmaatregelen door middel van verkeersborden kenbaar worden gemaakt aan de weggebruiker;

Belangenafweging:

Het belang van de weggebruikers is afgewogen tegen het algemene belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer. Genoemde maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen en de bruikbaarheid daarvan.

Gehoord :

Er is advies gevraagd aan de politie Brabant-Noord, district Meierij. De wettelijke verplichting tot het raadplegen van de politie komt voort uit artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. De politie geeft aan geen bezwaar te hebben tegen onderhavig besluit.

nemen gelet op het voorgaande, het volgende

 

 

 

BESLUIT

 • 1.

  Een jaarlijks terugkerende gesloten verklaring in te stellen in het tweede weekend van september op de volgende wegen en locaties;

  Drunen (zaterdag 21.30 tot en met zondag 00.15 uur)

  Eindstraat

  Grotestraat tussen Eindstraat en Raadhuisplein

  Raadhuisplein

  Grotestraat tussen Raadhuisplein en Lipsstraat

  Bosscheweg tussen Lipsstraat en Kasteeldreef

   

  Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg (zaterdag 21.45 tot en met zondag 01.00 uur)

  Nieuwkuijksestraat tussen Venbroekstraat en Kloosterstraat

  Onsenoortsestraat tussen Kloosterstraat en Jonkheer de la Courtstraat

  Jonkheer de la Courtstraat

  Burgemeester van Houtplein

  Nassaulaan tussen De Hoogstraat en Tunnelweg

   

  Vlijmen (zaterdag 22.00 tot en met zondag 02.00 uur)

  De Box

  De Klok

  De Statie

  Burgemeester Zwaansweg

  Wolput tussen Burgemeester Zwaansweg en Karrestraat

  De Akker tussen Karrestraat en Plein

  Plein

  Akkerstraat tussen Plein en Julianastraat

  Julianastraat tussen Akkerstraat en Prins Bernhardlaan

  Prins Bernhardlaan

  Verdilaan

  Biesheuvellaan

  Den Uylplein

  Van Agtlaan

  Mommersteeg tussen Van Leeuwenhoeklaan en Haarsteegsestraat

   

  Haarsteeg en Elshout (zaterdag 23.00 tot en met zondag 03.00 uur)

  Haarsteegsestraat

  De Hoeven

  Mariëndonkstraat

  Heusdenseweg tussen Wolfshoek en Kerkstraat

   

  Elshout en Drunen (zaterdag 23.30 tot en met zondag 04.00 uur)

  Kerkstraat

  Elshoutseweg

  Stationsstraat

  Raadhuisplein

  Grotestraat tussen Achter ’t Raadhuis en Hugo de Grootstraat

  Torenstraat tussen Raadhuisplein en Statenlaan

   

  door middel van het plaatsen van borden model C01 van bijlage van het RVV 1990.

 • 2.

  Het eenrichtingsverkeer jaarlijks terugkerend op te heffen in het tweede weekend van september in de Joost van den Vondellaan en Hugo de Grootstraat in Drunen, van zaterdag 21.30 tot en met zondag 04.00 uur, en in de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen, van zaterdag 22.00 tot en met zondag 02.00 uur, door middel van het plaatsen of verwijderen van borden model C02, C03 en C04 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 3.

  Een jaarlijks terugkerend parkeerverbod in te stellen in het tweede weekend van september in de Joost van den Vondellaan en Hugo de Grootstraat in Drunen aan beide zijden van de weg, van zaterdag zaterdag 21.30 uur tot en met zondag 04.00 uur, door middel van het plaatsen van borden model E01 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 4.

  Een en ander uit te voeren conform bijlage met tekeningnummer: VB2018-09 bijlage.

 

Vlijmen, 9 juli 2018

 

Namens het college van Heusden,

Team Ontwerpbureau Openbare Ruimte

   

Ing. H. Rompen

  

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk en binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit bij de gemeente Heusden een bezwaarschrift indienen (Postbus 41, 5250 AA Vlijmen). Wilt u het bezwaarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat: Uw naam en adres; De datum; Een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt; Argumenten voor het bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.heusden.nl/Digitale_balie/E_formulieren. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; ook hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook en wel bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.