Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2018, 38767OverigBesluit Wet geluidhinder Eilandje Urk

Logo Arnhem

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder in het kader van het bestemmingsplan 'Eilandje Urk' (weg- en railverkeerslawaai).

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Eilandje Urk. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van de woonwijk Arnhems Broek, ook wel in de volksmond 'Eilandje Urk' genoemd. De woningvoorraad in dit gebied, welke in eigendom is bij woningcorporatie Vivare, is eenzijdig en bestaat met name uit kleine sociale huurwoningen. De woningen voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen van de woningcorporatie en haar huurders. Daarom wordt het plangebied herontwikkeld, waarbij de bestaande 99 woningen worden gesloopt en 87 grondgebonden woningen worden teruggebouwd.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Wet geluidhinder besloten om voor de realisering van 19 grondgebonden woningen een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen.

Inzien

Het bovengenoemde besluit met de hierop betrekking hebbende documenten ligt ter inzage vanaf dinsdag10 juli 2018 tot en met maandag 20 augustus 2018 op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (bij de receptie).

Beroepschrift

Belanghebbende, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van het beroepschrift start met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor bovengenoemd project, zaaknummer: 195259555. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

In samenhang met dit besluit ligt vanaf morgen, 10 juli 2018, ook het bovengenoemde vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem