Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2018, 38681Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017, gewijzigd vastgesteld

Logo Heerenveen

-herhaalde kennisgeving-

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 28 mei 2018, het bestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden tussen de Europalaan en de Meineszstraat te Heerenveen. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door Trinitas en aan de zuidkant door het appartementengebouw Tellepark en woonzorgcentrum Marijke Hiem. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie appartementengebouwen tussen Trinitas en het appartementengebouw Tellepark. Ter plaatse van de voormalige scholen Letterbeam en Petraschool worden gezinswoningen en een bijzondere woonvorm toegelaten.

De gemeenteraad wijzigde bij vaststelling het bestemmingsplan met de mogelijkheid om een bijzondere woonvorm op een groter gebied toe te staan.

De wijzigingen hebben betrekking op:

  • 1.

    de regels van de bestemming Wonen (artikel 5), in die zin dat lid 5.1, 5.2.1 en 5.4 zijn gewijzigd met het oog op het toelaten van een bijzondere woonvorm binnen het gehele bestemmingsvlak, maar wel met de beperking dat een bijzondere woonvorm al dan niet in combinatie met maatschappelijke voorzieningen niet meer dan 50% van het bestemmingsvlak mag beslaan;

  • 2.

    de verbeelding (plankaart), in die zin dat de functieaanduiding “zorginstelling” is verwijderd;

  • 3.

    de bijlage 2 van de regels, in die zin dat de parkeernormen Heerenveen Overig van toepassing is. 

Een uitgebreidere weergave van de wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit.

 

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, ter inzage.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op te roepen door het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.Tellepark2017-VG01) van het bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

 

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.