Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2018, 38638VerkeersbesluitenProvincie Zeeland - Verkeersbesluit voor provinciale weg Yerseke – Kruiningen (N673); Aanwijzing fietsstroken op de oostelijke parallelweg (Olzendedijk – Capelleweg) tussen km 2.270 en km 2.850

Logo Zeeland

Middelburg, 4 juli 2018

Corsanummer : 18007260

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Yerseke – Kruiningen (N673);

Aanwijzing fietsstroken op de oostelijke parallelweg ( Olzendedijk – Capelleweg) t ussen km 2.270 en km 2.850.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N673 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

De fietsers die van Yerseke naar Kruiningen v.v. rijden, fietsen parallel aan de Molendijk/Zanddijk. Op de fietspaden en parallelwegen staat geen belijning. In het donker hebben de fietsers geen steun en geleiding. De fietspaden worden in twee richtingen bereden. De verlichting van de auto’s op de Zanddijk/Molendijk zorgt voor verblinding van de fietsers. Daarnaast rijdt er op de parallelweg veel sluipverkeer, waarvan de fietsers last hebben. De bewoners langs de Zanddijk hebben daarvan ook last in de vorm van hard rijdend verkeer. Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn maatregelen gewenst. Hierom is ook gevraagd door zowel fietsers als een aantal bewoners langs de Zanddijk.

Op het wegvak van de oostelijke parallelweg Olzendedijk – Capelleweg, rijden circa 420 (brom)fietsers en 850 motorvoertuigen. De parallelweg is 5,50 m breed en er staat zoals hiervoor aangegeven geen belijning op. Er geldt een maximumsnelheid van 60 km/h. Uit verkeersmetingen blijkt dat de snelheid van het hardrijdend verkeer (maat V90(%)) 74 km/h is en de gemiddelde snelheid 54 km/h. 33% rijdt harder dan de maximum snelheid van 60 km/h.

Gezien de problematiek, de verkeerssituatie met uitritten en aanpalende woningen en bedrijven, is het gewenst om aan beide zijden van de oostelijke parallelweg fietsstroken (in rood asfalt) met onderbroken streep en fietssymbool toe te passen. Het betreft 2 fietsstroken van 1,50 m breed en een loper van 2,50 m.

De fietsstrook met fietssymbool en onderbroken streep is verplicht voor de fietser, de auto mag de fietser niet hinderen, de auto mag er wel op rijden maar niet parkeren.

De aan te brengen fietsstroken kunnen om voornoemde en navolgende redenen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid:

 • de belijning geeft steun en geleiding voor fietsers en het overige verkeer;

 • de rijbaan krijgt daarmee een visuele versmalling. Dit kan een positief effect hebben op de rijsnelheid;

 • tegemoet komend verkeer kan elkaar passeren;

 • in verband hiermee geeft het de fietser meer bescherming dan in de huidige situatie het geval is;

 • de aanpalende woningen en bedrijven blijven voor alle verkeer bereikbaar.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder, te weten het Waterschap Scheldestromen.

Middels gesprekken is/zijn een bewonersdelegatie/aanwonenden ter plaatse zoveel als mogelijk ingelicht over de voorgenomen maatregel.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

besluiten wij:

 • 1.

  de aan te brengen stroken met een onderbroken witte streep en fietssymbolen op de provinciale weg Yerseke – Kruiningen (N673), op de oostelijke parallelweg (Olzendedijk – Capelleweg) aan beide zijden, tussen tussen km 2.270 en km 2.850, aan te wijzen als fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 2.

  in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

 • 3.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

   

  GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

  namens dezen,

    

  ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

  hoofd afdeling Beheer en Onderhoud

Mededelingen

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer W. Blommaert, afdeling Mobiliteit en Samenleving, telefoonnummer: 0118-631612 of

06-28904262;

de heer A. Francke, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 06-28904090.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.