Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2018, 38553VergunningenOntwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor vervanging van woonark Sarphatikade 15W, gemeente Amsterdam

Logo Deventer

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 12 juli  2018 de ontwerpomgevingsvergunning Sarphatikade 15W ter inzage zal liggen.

 

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het  oprichten van een woonark ter vervanging van de bestaande woonark gelegen aan de Sarphatikade 15W met bestemming daarvan tot een woning.

 

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Water’. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 12 juli 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO. NL.IMRO.0363.A1813PBSTD-OW01

 

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen bestuur van stadsdeel Centrum.

 

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning: Sarphatikade 15W.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via e-mail naar m.de.vocht@amsterdam.nl. of via telefoonnummer 14020. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam 11 juli  2018

Burgemeester en wethouders van Amsterdam