Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2018, 3855VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Nunspeet

VLUCHTOORDROTONDE, DE KOLK, DE WIELING ,

EPERWEG, ELBURGERWEG EN OOSTEINDERWEG

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

overwegende dat:

 • de oostelijke rondweg zijn voltooiing nadert en dat voor de te nemen verkeersmaatregelen een verkeersbesluit moet worden genomen. In de Nb-wetvergunning zijn de snelheden opgenomen waarmee over de oostelijke rondweg mag worden gereden;

 • de maximumsnelheid op de Eperweg binnen de bebouwde kom wordt bepaald op 50 km/uur;

 • de maximumsnelheid op De Kolk tot en met de afslag naar recreatieterrein De Witte Wieven wordt bepaald op 50 km/uur;

 • de maximumsnelheid op De Kolk tussen de afslag naar recreatieterrein De Witte Wieven en de rotonde bij de Sportlaan wordt bepaald op 60 km/uur;

 • de maximumsnelheid op De Kolk en De Wieling voor zover gelegen op het bedrijventerrein De Kolk en de Oosteinderweg vanaf de woonbebouwing tot het bedrijventerrein wordt bepaald op 50 km/uur;

 • de maximumsnelheid op De Kolk vanaf de meest noordelijk gelegen rotonde tot de aan te leggen rotonde in de Elburgerweg wordt bepaald op 60 km/uur;

 • de maximumsnelheid op de Elburgerweg tussen de rotonde Oenenburgweg tot voorbij de aan te leggen rotonde De Kolk/Elburgerweg wordt bepaald op 50 km/uur;

 • het besluit beoogt een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;.

 • deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 en 2 van de WVW 1994 wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;

 • overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

 • -

  de maximumsnelheid op de Eperweg binnen de bebouwde kom te bepalen op 50 km/uur;

 • -

  de maximumsnelheid op De Kolk tot en met de afslag naar recreatieterrein De Witte Wieven wordt bepaald op 50 km/uur;

 • -

  de maximumsnelheid op De Kolk tussen de afslag naar recreatieterrein De Witte Wieven en de rotonde bij de Sportlaan wordt bepaald op 60 km/uur door middel van plaatsing van bord A1 (60) van bijlage 1 van het RVV;

 • -

  de maximumsnelheid op De Kolk en De Wieling voor zover gelegen op het bedrijventerrein De Kolk en de Oosteinderweg vanaf de woonbebouwing tot het bedrijventerrein wordt bepaald op 50 km/uur door middel van plaatsing van bord A1 (50) van bijlage 1 van het RVV;

 • -

  de maximumsnelheid op De Kolk vanaf de meest noordelijk gelegen rotonde tot de aan te leggen rotonde in de Elburgerweg wordt bepaald op 60 km/uur door middel van plaatsing van bord A1 (60) van het RVV;

 • -

  de maximumsnelheid op de Elburgerweg tussen de rotonde Oenenburgweg tot voorbij de aan te leggen rotonde De Kolk/Elburgerweg wordt bepaald op 50 km/uur;

 • -

  te bepalen dat verkeer komende vanaf het recreatieterrein De Witte Wieven voorrang moet verlenen aan het verkeer op De Kolk door middel van plaatsing van borden B6, B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV en plaatsing van markering in de vorm van haaientanden;

 • -

  bij de Vluchtoordrotonde, de rotonde Sportlaan/De Kolk, de rotonde Oosteinderweg/De Kolk, de rotonde De Wieling/De Kolk en de rotonde De Kolk/Elburgerweg te bepalen dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft door middel van plaatsing van borden B6, D1, D2 en markering op het wegdek in de vorm van haaientanden;

Nunspeet, 12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris de burgemeester,

J.J. Kerkhof B. van de Weerd

Bekendmaking besluit: 23 januari 2018

Beroep

Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer 088 3612000. Het beroepschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep bevatten. Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.

Als u of een derde belanghebbende beroep heeft aangetekend en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.