Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2018, 38442Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Gooilandlaan 57

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Gooilandlaan 57, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het perceel Gooilandlaan 57 te Heerenveen. Het perceel ligt met de zuidwestzijde naar de Gooilandlaan en wordt aan de overige zijden begrensd door de Naardermeerstraat. Op het perceel stond voorheen de Duisterhoutschool. Deze is gesloopt. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 14 gezinswoningen op dit perceel.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op te roepen door het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.HVNGooilandlaan57-ON01).

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.

Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.