Vastgesteld bestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het bestemmingsplan Heukelomsebaan 9 wordt de verplaatsing van de woning op het perceel aan de Heukelomsebaan 9 te Moergestel planologisch mogelijk gemaakt. De verplaatsing houdt verband met de ligging van de huidige woning ten opzichte van de hoogspanningslijn die over het perceel loopt.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Heukelomsebaan 9 (NL.IMRO.0824.BPHeukelomsebaan9-VA01) gewijzigd vastgesteld. . De begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (voorheen EHS) is op grond van de Verordening Ruimte gewijzigd. De in het ontwerpplan opgenomen gebiedsaanduidingen ten behoeve van de herbegrenzing zijn door deze wijziging bij de vaststelling van het bestemmingsplan komen te vervallen.  

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 26 januari 2018 tot en met 8 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

    alinea­

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven