Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunningKievit 4 te Baarle-Nassau

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van Gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van de tweede bedrijfswoning als plattelandswoning op het adres Kievit 4 te Baarle-Nassau.

Voornemen om de volgende activiteit(en) te verlenen:

•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo)

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 10 juli 2018 tot en met maandag 20 augustus 2018 ter inzage. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.OVKievit4-ON01, ook bekijken op de landelijke website via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan een zienswijze indienen

Iedereen mag een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.

Zienswijze indienen

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC te Baarle-Nassau.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 013. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Naar boven