Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2018, 38112Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Tiel West – Kwelkade 51-53

Logo Tiel

Burgemeester en wethouders van Tiel maken op grond van het bepaalde in artikel 3.7 en artikel 3.7 lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 mei 2018 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie aan de Kwelkade 51–53.

Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omgevingsvergunning(en) die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend. Ook is het verboden bouwwerken te slopen of om andere werkzaamheden uit te voeren. Tevens geldt dat het gebruik van gronden en/of bouwwerken niet zonder ontheffing van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd. Hierdoor wordt voorkomen dat er bij het gereedkomen van het winkelcentrum op de locatie van het voormalige woon-zorgcomplex Westlede, er ook een winkelcentrum blijft bestaan op het perceel van het huidige winkelcentrum ALDI aan de Kwelkade. Het is de bedoeling dat bij het vertrek van de ALDI, er woningbouw op het perceel zal komen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 5 juli 2018.

Tegen dit besluit is op grond van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep mogelijk. Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende verbeelding, vanaf 5 juli 2018 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 in Tiel. Indien men toelichting wenst op dit besluit kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, met als kenmerk NL.IMRO.0281.VB0003-va01.