Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2018, 38100VergunningenProvincie Noord-Holland / Rijkswaterstaat, Wabo en Waterwet, verleende vergunningen (Hornweg 6 te Amsterdam)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij twee vergunningen, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw), heeft verleend.

 

Koole Maritiem B.V. heeft voor de inrichting gelegen aan Hornweg 6 te Amsterdam twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

De vergunning ingevolge de Wabo betreft het oprichten en in werking hebben van een inrichting gelegen aan de Hornweg 6 te Amsterdam, met een scheepswerf en de opslag van maritiem materieel. In de inrichting worden schepen onderhouden en gerepareerd en worden afgedankte schepen ontvangen en gesloopt. Daarnaast vinden diverse ondersteunende activiteiten plaats als wassen, lassen en tanken. De aanvraag betreft ook het bouwen van een hek en het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer.

 

De vergunning ingevolge de Waterwet betreft het lozen van hemelwater, afkomstig van de vloeistofdichte vloer van een scheepswerf gelegen aan de Hornweg 6 te Amsterdam, op de ADM-haven.

 

Zaaknummer: 3239729

 

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde ontwerpen.

Inzage

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);

- Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam;

- Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen; voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening, telefoon 06 29 11 68 75.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de besluiten, kunt u binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd, een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).