Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 37965Interne regelingen

Wijziging Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

25 juni 2018

Nr. BS2018012929

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 5 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 8. De dag van aankomst, bedoeld in het eerste lid, mag maximaal vijf werkdagen voor aanvang van de functievervulling liggen.

  • 9. Onverminderd het zevende lid, mag de dag van vertrek, bedoeld in het tweede lid, maximaal vijf werkdagen na einde van de functievervulling liggen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Met deze wijziging vangt de plaatsing, zoals bedoeld in het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD), maximaal vijf werkdagen voor aanvang van de functievervulling aan en eindigt de plaatsing maximaal vijf werkdagen na einde van de functievervulling.

Deze dagen zijn bestemd voor het voorbereiden dan wel afronden van de functievervulling in het gebied buiten Nederland.

Door deze wijziging wordt het tijdvak waarin aanspraak op de voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van het VBD bestaat, iets vergroot.

Bovenstaande laat onverlet dat de defensieambtenaar voor of na zijn plaatsing goedgekeurd vakantieverlof mag doorbrengen in het land van plaatsing. De aankomst of het vertrek bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld in het land van plaatsing mag naar eigen inzicht worden bepaald. De defensieambtenaar dient wel toestemming te krijgen van het bevoegd gezag voor het eerder dan wel later maken van de verplaatsingsreis via de meest gebruikelijke route. Vakantieverlof voorafgaand aan de genoemde maximale vijf werkdagen voorafgaand aan de functievervulling dan wel vakantieverlof na afloop van de genoemde maximale vijf werkdagen na afloop van de functievervulling behoort echter niet tot de plaatsingsduur en derhalve niet tot het tijdvak waarover toelage buitenland wordt toegekend. Gedurende deze vakantieperioden bestaat evenmin aanspraak op de voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van het VBD.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht