Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 37840Ruimtelijke plannenVaststelling ‘Wijzigingsplan Marker Wadden 2018’

Logo Lelystad

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 3 juli 2018 het ‘Wijzigingsplan Marker Wadden 2018’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0995.WP00017-VG01, ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in de realisering van een aanmeerhaven, een bezoekerscentrum en in beperkte mate kleinschalige verblijfsrecreatie. Deze mogelijkheden zijn ook reeds opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.5 van het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan Marker Wadden, maar kunnen pas worden gerealiseerd nadat daarvoor een wijzigingsplan is vastgesteld.

Voor het kunnen realiseren van de bebouwing die mogelijk wordt gemaakt met het wijzigingsplan is tevens een ontheffing aangevraagd ingevolge artikel 3.2 van het Barro bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit is nodig omdat Marker Wadden valt onder het IJsselmeergebied zoals aangegeven in titel 2.12 van het Barro (daar valt ook het Markermeer onder) en de te realiseren bebouwing van invloed zou kunnen zijn op het waterbergend vermogen van het Markermeer. Nu deze bebouwing geheel wordt gerealiseerd op (de waterstaatkundige constructies van) het eerste, reeds aangelegde eiland van Marker Wadden, is op voorhand duidelijk dat deze geen effect zal hebben op het waterbergend vermogen van het Markermeer. De bedoelde ontheffing is inmiddels verleend door de Minister.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De aanvraag om ontheffing ex artikel 3.2 Barro maakte onderdeel uit van het ontwerpwijzigingsplan en is derhalve mede ter inzage gelegd. Nu deze ontheffing is verleend, er geen zienswijzen zijn ingediend en er ook geen ambtshalve wijzigingen in het plan zijn aangebracht, is het plan ongewijzigd vastgesteld, overeenkomstig het ontwerp. De verleende Barro-ontheffing maakt onderdeel uit van het vastgestelde wijzigingsplan.

Waar kunt u het vaststellingsbeluit en vastgestelde wijzigingsplan inzien?

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden in de Stadswinkel aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.lelystad.nl. Deze mogelijkheid wordt ook in de Stadswinkel geboden.

Beroepsmogelijkheid

Tijdens bovenvermelde periode van terinzageligging kan een belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad; (er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp naar voren gebracht);

- die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze naar voren te brengen;

- tegen de eventueel in het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp (er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp).

Het beroepschrift - en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening – moet zijn ondertekend en moeten tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep en eventueel het verzoek om voorlopige voorziening.

Voor het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingbesluit c.q. het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Waar kunt u informatie krijgen over het wijzigingsplan?

Voor nadere informatie over het wijzigingsplan kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening, team WB, via telefoonnummer 14 0320 (de heer J.A. Meijerink).

Lelystad, 4 juli 2018.