Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CAKStaatscourant 2018, 37622Interne regelingen

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Buitenland

Het afdelingshoofd van de afdeling Buitenland;

Gezien de in artikel 15 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 27 juni 20181 neergelegde toestemming van de voorzitter van het CAK aan het afdelingshoofd van de afdeling Buitenland om voor de aan hem toegekende bevoegdheden ondermandaat te verlenen;

Gezien artikel 20, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 27 juni 2018, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikellid genoemde primaire personeelsbesluiten;

Besluit:

Artikel 1: definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het Besluit:

het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 27 juni 2018.

b. manager:

het afdelingshoofd van de afdeling Buitenland.

c. teammanager:

de teammanagers van de afdeling Buitenland.

d. adviesmedewerker B:

de adviesmedewerkers B van de afdeling Buitenland.

Artikel 2: primaire personeelsbesluiten

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

  • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor medewerkers van de afdeling die ambtenaar zijn;

  • voor het nemen van besluiten tot wijziging van de werktijden en daarmee samenhangende bezoldiging, met inachtneming van de geldende formaties en budgetten;

  • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub;

aan de teammanager en de adviesmedewerker B.

Artikel 3: informatie

De teammanager en de adviesmedewerker B informeren de manager desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en de machtiging.

Artikel 4: bekendmaking

  • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

  • 2. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directie van het CAK, aan de afdeling Internal Audit en aan degenen aan wie krachtens deze regeling ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5: inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en vervangt het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Buitenland van 21 augustus 2017 (Staascourant 2017, nr. 47170).

Den Haag, 28 juni 2018

Het CAK, L.J. Loohuis afdelingshoofd van de afdeling Buitenland


X Noot
1

Gepubliceerd in Staatscourant 2018, nr. 35517, 27 juni 2018.