Bekendmaking tweede nota van tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Logo Gelderland

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, hierna te noemen de deelnemers, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat

  • per 1 januari 2018 de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gefuseerd zijn tot de gemeente Zevenaar;

  • ten gevolge van de fusie de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ODRA plaats vindt. De tekst van de Gemeenschappelijke regeling ODRA is hierop aangepast om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen en om aanpassingen door te voeren met oog op de gewijzigde stemverhouding en de wijziging van het totaal aantal benodigde stemmen.

 

BESLUITEN

 

Gelet op artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers, de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem, in werking getreden op 5 oktober 2016, als volgt te wijzigen:

 

I

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt als volgt gewijzigd .

 

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Bij onderdeel e, derde punt, wordt “Besluit risico’s zware ongevallen 1999” vervangen door: Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

b. De onderdelen j tot en met n worden geletterd k tot en met o.

c. Voor onderdeel k wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

j. minister: de minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. In het eerste lid wordt “12 personen” vervangen door: 11 personen.

2. In het vierde lid wordt de opgenomen tabel zoals hieronder weergegeven

 

 

Deelnemer

Aantal stemmen

 

 

Arnhem

22

Provincie Gelderland

16

Doesburg

3

Duiven

3

Lingewaard

16

Overbetuwe

8

Renkum

12

Rheden

8

Rozendaal

3

Rijnwaarden

3

Westervoort

3

Zevenaar

3

als volgt vervangen:

 

Deelnemer

Aantal stemmen

 

 

Arnhem

22

Provincie Gelderland

16

Doesburg

3

Duiven

3

Lingewaard

16

Overbetuwe

8

Renkum

12

Rheden

8

Rozendaal

3

Westervoort

3

Zevenaar

8

 

3. In het vijfde lid wordt “51 stemmen” vervangen door: 52 stemmen.

 

C

In artikel 12 vervalt “Vervallen.” Voor het eerste lid.

 

D

In artikel 15, tweede lid wordt de opsomming “Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar” vervangen door: Duiven, Westervoort en Zevenaar.

 

E

In artikel 30 wordt in het vijfde lid “67 stemmen” vervangen door: 68 stemmen.

 

F

In artikel 33 wordt in het vierder lid “67 stemmen” vervangen door: 68 stemmen.

 

G

In artikel 34 wordt in het eerste lid “67 stemmen” vervangen door: 68 stemmen.

 

H

In artikel 38, eerste lid wordt “treedt in werking een dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt” vervangen door: treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018

 

TOELICHTING OP DE TWEEDE WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM

Versie 1 januari 2018

 

Algemene toelichting

De Omgevingsdienst Regio Arnhem is met ingang van 1 april 2013 operationeel geworden.

 

Wetswijziging

De Wet gemeenschappelijke regelingen (verder de Wet) is gewijzigd en bij Koninklijk besluit op 1 januari 2015 in werking getreden. In 2015 heeft daarom de eerste wijziging van de in november in werking getreden Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem plaatsgevonden.

 

Fusie

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gefuseerd tot de gemeente Zevenaar. Als gevolg hiervan vindt de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ODRA plaats. De tekst van de Gemeenschappelijke regeling ODRA is daarom hierop aangepast om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen.

 

Stemverhoudingen

De gemeentelijke herindeling (fusie) heeft tot gevolg dat de Gemeenschappelijke regeling ODRA is gewijzigd, omdat de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar deelnemers zijn van deze regeling. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 geen 12, maar 11 deelnemers zijn. Dit heeft gevolgen voor de stemverhoudingen in het Algemeen Bestuur van ODRA, neergelegd in artikel 11 lid 4. Het aantal stemmen is vastgesteld op basis van staffels. De staffels zijn bepaald op basis van de inbreng fte in 2018. Bovendien verandert het totaal aantal stemmen, omdat de nieuwe gemeente Zevenaar meer stemmen heeft dan de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar afzonderlijk hebben. Hierdoor komt het totaal aantal stemmen op 102.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

 

Onderdeel e, derde punt is aangepast. In 2015 is een nieuw Besluit risico’s zware ongevallen vastgesteld.

Onderdeel j is nieuw ingevoegd. Dit onderdeel geeft aan welke minister de begroting (artikel 28 lid 8) en vastgestelde jaarrekening (artikel 29 lid 3) moet worden gezonden.

 

Artikel 11

Het aantal deelnemers in het eerste lid wordt gewijzigd naar 11 deelnemers, nu de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar zijn gefuseerd tot de gemeente Zevenaar. Dit heeft gevolgen voor de stemverhoudingen. Er is afgesproken bij de stemverhoudingen te werken met staffels, om een evenwichtige verdeling in stemmen te bereiken. Het totaal van stemmen moet uitkomen op 102.

 

De inbreng van de deelnemers voor het jaar 2018 (daarin zijn alle verschuivingen in Fte meegenomen) is op een rij gezet en gewogen.

 

 

Deelnemer

Inbreng fte

2018

Stemmen

 

 

 

Arnhem

38,19

22

Prov. Gelderland

23,25

16

Doesburg

0,66

3

Duiven

1,20

3

Lingewaard

20,40

16

Overbetuwe

5,22

8

Renkum

10,45

12

Rheden

4,10

8

Rozendaal

0,56

3

Westervoort

0,56

3

Zevenaar

5,17

8

 

Per staffel is een aantal stemmen toegekend, waarbij het totaal uit komt op 102.

De gebruikte staffels met gewijzigde stemmental is opgenomen in onderstaande tabel:

 

 

Staffel

Stemmen

Totaal

> 30

22

1 x 22 = 22

12-30

16

2 x 16 = 32

6-12

12

1 x 12 = 12

3-6

 8

3 x 8 = 24

0-3

 3

4 x 3 = 12

 

 

Totaal 102

 

Het vijfde lid van artikel 11 wordt gewijzigd in:

Besluiten worden genomen met minimaal 52 stemmen, uitgebracht door minimaal 5 leden, tenzij de Wet of de regeling anders bepalen.

 

Artikel 15

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur verandert als gevolg van de gemeentelijke herindeling en de gewijzigde stemverhoudingen. Daarom wordt in het tweede lid de gemeente Rijnwaarden geschrapt.

 

Artikel 30

Als gevolg van de wijziging van het totaal aantal stemmen naar 102 (artikel 11 lid 4) behoeft de beslissing van het Algemeen Bestuur over een nadelig saldo in de jaarrekening 68 stemmen.

 

Artikel 33

Als gevolg van de wijziging van het totaal aantal stemmen naar 102 (artikel 11 lid 4) behoeft de te sluiten vaststellingsovereenkomst voor de financiële afwikkeling als bedoeld in het derde lid 68 stemmen.

 

Artikel 34

Het wijzigen van de regeling behoeft 68 stemmen als gevolg van de wijziging van het totaal aantal stemmen naar 102 (artikel 11 lid 4).

 

Artikel 38

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018, omdat de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar per 1 januari

Naar boven