Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2018, 37561VerkeersbesluitenHerziening snelheden komgrens zuidwestrand Mierlo

Logo Geldrop-Mierlo

 

Samenvatting

Dit verkeersbesluit regelt het herzien van de aangegeven snelheden aan verschillende komgrenzen aan de zuidwestelijke rand van Mierlo en is bekend gemaakt op 4 juli 2018.

Aanleiding

Er is geconstateerd dat het geldende snelheidsregime in de Heer de Heuschweg (gedeeltelijk), Overakker, Bennedonk, Kasteelweg en Wolfsberg niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van het beleid Duurzaam Veilig.

Huidige verkeersituatie

Bij de komgrens in de Heer de Heuschweg ontbreekt bij het inrijden van Mierlo een bord waarop de maximale snelheid wordt aangegeven. Dit houdt in dat op de Heer de Heuschweg 50km/u gereden mag worden. Bij het verlaten van Mierlo wordt wel aangegeven dat in het buitengebied 60km/u gereden mag worden.

Bij de komgrens in de Overakker / Bennedonk wordt zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de bebouwde kom geen maximumsnelheid weergegeven, zodat op de Overakker 50km/u en op Bennedonk 80km/u mag worden gereden. Dit komt niet overeen met het beleid Duurzaam Veilig.

Bij de komgrens ter hoogte van de kruising van de Kasteelweg / Wolfsberg ontbreken de komborden, terwijl wel is bepaald dat de Kasteelweg in zijn geheel binnen de bebouwde kom valt. Ook verderop bij de kruising met de Santheuvel zijn geen komborden aanwezig, zodat op de Kasteelweg en de Wolfsberg (komend vanaf de Aardborstweg) zelfs 60km/u gereden mag worden. Dit komt niet overeen met beleid Duurzaam Veilig

Gewenste verkeersituatie

Duurzaam Veilig

In het beleid Duurzaam Veilig zijn de wegen Heer de Heuschweg, Overakker, Bennedonk en Kasteelweg aangewezen als erftoegangswegen. Dit houdt in dat voor deze wegen binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 30km/u hoort te gelden en voor wegen buiten de bebouwde kom 60km/u geldt. In de huidige situatie is hier geen sprake van, waardoor we de bebording hierop willen aanpassen, zodat overal de maximumsnelheid geldt zoals in het beleid Duurzaam Veilig is vastgelegd.

Heer de Heuschweg

Op de komgrens in de Heer de Heuschweg wordt bij het binnenkomen van Mierlo een bord met de maximale snelheid van 30km/u geplaatst.

Overakker / Bennedonk

Op de komgrens Overakker / Bennedonk zal bebording worden toegevoegd om aan te geven dat bij het binnengaan van de bebouwde kom een snelheidsregime van 30km/u geldt. Bij het verlaten van de bebouwde kom wordt met bebording aangegeven dat in de Bennedonk een snelheidsregime van 60 km/u geldt.

Kasteelweg / Wolfsberg

Op de hoek Kasteelweg / Wolfsberg zal bebording voor de bebouwde kom met het bijbehorende snelheidsregime worden aangebracht, zodat voor de Kasteelweg en de Wolfsberg (voor zover gelegen binnen de bebouwde kom) als snelheidsregime 30km/u geldt.

Santheuvel

Het aangepaste snelheidsregime binnen de bebouwde kom op de Heer de Heuschweg en de Wolfsberg houdt in dat op deze wegen, bij de kruising met de Santheuvel, waar een snelheidsregime van 50km/u geldt, aanvullende bebording moet worden geplaatst. Hier moet bebording worden aangebracht dat hier het snelheidsregime van 30km/u eindigt. Voor het verkeer komende vanaf de Santheuvel moet duidelijk zijn dat op de Heer de Heuschweg en de Wolfsberg maximaal 30km/u gereden mag worden.

Juridisch kader

Op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer kan hierover een verkeersbesluit worden genomen om de gewenste verkeersituatie te bewerkstelligen.

Afstemming politie

De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie, die op 25 juni hierover een positief advies heeft afgegeven. De voorgestelde maatregel zal de verkeersveiligheid ten goede komen en is conform de uitgangspunten van het beleid Duurzaam Veilig.

Dit verkeersbesluit is op 28 juni 2018 genomen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers. Op 4 juli 2018 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Herziening snelheden komgrens zuidwestrand Mierlo, VKB2018-04, d.d. 13 juni 2018”.

Motivering / Belangenafweging

Motivering wegenverkeerswet

In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Doelstelling

De maatregel is bedoeld om de veiligheid op de weg te verzekeren en voor het beschermen van weggebruikers en passagiers, omdat de maximumsnelheid op de betreffende wegen wordt teruggebracht conform de uitgangspunten van het beleid Duurzaam Veilig.

Belangenafweging

Het terugbrengen van de maximumsnelheid naar respectievelijk 30km/u en 60km/u zorgt ervoor dat het autoverkeer minder snel rijdt op de genoemde erftoegangswegen. Hierdoor is het voor fietsers en wandelaars veiliger op deze wegen. Verder is het voor het autoverkeer slechts een beperkte belasting om iets minder hard te rijden. Ook wordt hiermee voldaan aan het vastgestelde beleid Duurzaam Veilig. Aan de belangen van zowel het langzaam verkeer (wandelaars en fietsers) en het vastgestelde beleid Duurzaam Veilig wordt in deze meer belang gehecht dan aan het vasthouden van een hoger maximumsnelheidsregime.

Bebordingsplan

Het vorenstaande houdt in dat onderstaande verkeersborden geplaatst worden op de volgende locaties, conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB2018-04 Herziening snelheden komgrens zuidwestrand Mierlo”:

 • 1)

  Het plaatsen van de borden model H01b en A0130zb ter hoogte van de komgrens in de Heer de Heuschweg (aan weerszijden van de weg) bij het binnenrijden van de bebouwde kom om aan te geven dat vanaf hier een maximale snelheid van 30km/u geldt;

 • 2)

  Het plaatsen van de borden model H02b en A0160zb ter hoogte van de komgrens in de Heer de Heuschweg (aan weerszijden van de weg) bij het uitrijden van de bebouwde kom om aan te geven dat vanaf hier een maximale snelheid van 60km/u geldt;

 • 3)

  Het plaatsen van de borden model H01b en A0130zb ter hoogte van de komgrens in de Overakker / Bennedonk bij het binnenrijden van de bebouwde kom om aan te geven dat vanaf hier een maximale snelheid van 30km/u geldt;

 • 4)

  Het plaatsen van de borden model H02b en A0160zb ter hoogte van de komgrens in de Overakker / Bennedonk bij het verlaten van de bebouwde kom om aan te geven dat vanaf hier een maximale snelheid van 60km/u geldt;

 • 5)

  Het plaatsen van de borden model H01b en A0130zb ter hoogte van de komgrens voor de kruising Kasteelweg / Wolfsberg om aan te geven dat hier de bebouwde kom begint en dat vanaf hier een maximale snelheid van 30km/u geldt;

 • 6)

  Het plaatsen van de borden model H02b en A0160zb ter hoogte van de komgrens na de kruising Kasteelweg / Wolfsberg om aan te geven dat hier de bebouwde kom eindigt en dat vanaf hier een maximale snelheid van 60km/u geldt;

 • 7)

  Het plaatsen van het bord model A01-30-ze ter hoogte van de aansluiting van de Heer de Heuschweg op de Santheuvel om aan te geven dat op de Santheuvel een snelheidsregime van 50km/u geldt;

 • 8)

  Het plaatsen van het bord model A01-30-zb ter hoogte van de aansluiting van de Santheuvel op de Heer de Heuschweg om aan te geven dat op de Heer de Heuschweg een snelheidsregime van 30 km/u geldt;

 • 9)

  Het plaatsen van het bord model A01-30-ze ter hoogte van de aansluiting van de Wolfsberg op de Santheuvel om aan te geven dat op de Santheuvel een snelheidsregime van 50km/u geldt;

 • 10)

  Het plaatsen van het bord model A01-30-zb ter hoogte van de aansluiting van de Santheuvel op de Wolfsberg om aan te geven dat op de Wolfsberg een snelheidsregime van 30 km/u geldt;

 

Geldrop-Mierlo, 28 juni 2018

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior cluster Ontwerp

Rechtsbescherming

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.