Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 37542Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning van Geobrothers B.V. te Papendrecht voor inrichting Zevenbergen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Op 24 november 2018 heeft Geobrothers B.V. te Papendrecht een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Zevenbergen, gelegen in de gemeente Moerdijk, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1532.

De vergunningaanvraag betreft het oprichten en in gebruik nemen van een geothermie-installatie en het plaatsen van een hekwerk om de inrichting.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 4 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Moerdijk te Zevenbergen. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 14 0168).

Tot en met 15 augustus 2018 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Energie en Omgeving

T.a.v. dhr. mr. K.F. Peperkoorn

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 11 18 78 88) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.