Besluit buiten toepassing verklaren rijkscoördinatieregeling op zonneweide Kollumerwaard

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

overwegende:

 • dat Beryllus Sun Energy B.V. (hierna: Beryllus Sun Energy) het voornemen heeft Zonneweide Kollumerwaard te realiseren, een zonnepark in de gemeente Kollumerland van ten minste 50 MW;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b aanhef en eerste lid, onder b Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van Zonneweide Kollumerwaard benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet omdat er al uitvoerige en constructieve overleggen tussen initiatiefnemers, de gemeente Kollumerland en de provincie Friesland zijn gevoerd, het zonnepark bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de gemeente Kollumerland, van de provincie Friesland en van de nationale doelstellingen en de gemeente Kollumerland voornemens is een vergunning voor het zonnepark te verlenen;

 • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Beryllus Sun Energy mij bij e-mail van 2februari 2018 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Friesland en de gemeente Kollumerland – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de gemeente Kollumerland bij brief van 30 mei 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de provincie Friesland bij brief van 21 juni 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 9b, vierde lid, onder a;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op Zonneweide Kollumerwaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.M.C. Smallenbroek Directeur directie Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven