Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2018, 37441VerkeersbesluitenGemeente Enschede, verkeersbesluit: Instellen snelheidsregime 50km/h Knalhutteweg buiten de bebouwde kom te Enschede nabij de grens met Duitsland.

Logo Enschede

Datum : 28 juni 2018

Ons kenmerk : V-2018-4102 1800058035

 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

- door het plaatsen van de verkeersborden A1-50 en A2-50 van bijlage 1 van het RVV 1990 een maximum snelheid van 50 km/u in te stellen op het wegvak van de Knalhutteweg tussen de rijksgrens (Duitsland) en het perceel van Knalhutteweg 398;

- door het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gebodsborden voor het volgen van de rijrichting te verplaatsen naar de nieuw aangelegde middengeleiders op de Knalhutteweg ter hoogte van de grens tussen Nederland en Duitsland.

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van het/de genoemde doel(en) in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Bij de afweging van de diverse belangen zijn deze doelstellingen zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur (gemandateerd vertegenwoordiger) van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

De Knalhutteweg is ter hoogte van de Rijksgrens en de aldaar gelegen bebouwing heringericht. De op de grens gelegen middengeleider is daarbij verwijderd omdat zijn functie als wachtruimte voor douaniers voor de grensbewaking verloren is gegaan. Een nieuwe geleider is wel aangebracht ter hoogte van de rijksgrens om voor de fietsers komende vanaf het wandel-/fietspad dat aansluit op de Knalhutteweg een veilige fietsoversteek te creëren.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

De bewoners hebben gevraagd het snelheidsregime nabij de grens te bezien. Het Haubtstrassenbau-amt heeft de snelheid verlaagd van 70 naar 50 km/uur. Vanwege de uniformering van het snelheidsregime tussen Nederland en Duitsland, is het verlagen van de snelheid tot 50 km/uur het meest logisch. Daarom is besloten de snelheid te verlagen tot 50 km/uur tussen de Duitse grens het het perceel Knalhutteweg 398.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

Het aanpassen van de snelheid naar 50 km/uur is gewenst voor de verkeersveiligheid en het in overeenstemming brengen met de in Duitsland geldende maximum snelheid. Met de verplaatsing van de middengeleider wordt de oversteekbaarheid van de weg voor fietsers verbeterd. Tevens wordt met deze fysieke maatregel de gewenste verlaging van de snelheid ondersteund. Het toepassen van 50km/h is gebaseerd omdat het een mogelijk gevaarpunt is en voldoet daarmee aan het BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)

 

Wettelijk kader

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

- door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

- tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

- de reden waarom u het er niet mee eens bent;

- uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 28 juni 2018.

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

P.H.W. Westenbrink,

teamleider afdeling Bestemmen & Vergunnen