Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 37377VerkeersbesluitenBesluit tot het instellen van een 30km/zone aan de Groenhof en voorrang Kerkstraat

Logo Groningen

Kenmerk: 6915469

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De Groenhof is een U-vormige straat in Hoogkerk waarvan beide einden uitkomen op de Kerkstraat. De Groenhof heeft de uitstraling van een 30 km/h zone maar hier is een 50 km/h regime van toepassing, net als op de Kerkstraat. Het snelheidsregime komt niet overeen met de huidige inrichting. Ook zijn beide aansluitingen op de Kerkstraat gelijkwaardig aangesloten en hangt er 2x een J8 bord (gevaarlijk kruispunt). Normaliter wordt een dergelijke situatie ingericht als voorrangsweg. Omdat het om een kleine zijstraat gaat (met twee aansluitingen) waar woonhuizen aan gebouwd zijn, is 30 km/h meer passend. Om de snelheid op de Groenhof aan te sluiten op de inrichting is besloten deze weg bij de aansluitingen met de Kerkstraat te voorzien van zone 30 bebording. Ook worden de kruispunten met de Kerkstraat aan de kant van de Groenhof voorzien van haaientanden en wordt bebording geplaatst bij de aansluitingen, waardoor het doorgaande verkeer op de Kerkstraat voorrang krijgt. In de bijlage is de maatregel weergegeven.

 

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van de borden A1(Zone) en A2(Zone) (modelnummers A0130zb en A0230ze), B4, B5 en B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en tot plaatsing van haaietanden uit artikel 80 van het RVV 1990. De A1 en A2 borden worden vanuit de rijrichting bekeken aan de rechterzijde geplaatst bij de entrees van de Groenhof. Bord A1 wordt gericht op de Kerkstraat en bord A2 op de Groenhof. De B6 borden worden geplaatst aan de rechterzijde van de Groenhof, boven bord A2. Bij de aansluitingen op de Kerkstraat worden op de Groenhof haaientanden toegepast. Bord B4 wordt twee keer geplaatst vóór de kruispunten voor het verkeer dat in zuidelijke richting rijdt en B5 twee keer voor het verkeer dat in noordelijke richting rijdt.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,  

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling