Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 37376Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan “Parapluherziening Biologische Veiligheid” en beheersverordening “Parapluherziening Biologische Veiligheid”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 14 juni 2018 het bestemmingsplan “Parapluherziening Biologische veiligheid” (NL.IMRO.0599.BP1104PapluBioveil-va01) en de beheersverordening “Parapluherziening Biologische veiligheid” (NL.IMRO.0599.BO7011PapluBioveil-va01) heeft vastgesteld.

 

Het plangebied van het bestemmingsplan “Parapluherziening Biologische veiligheid” omvat het grootste deel van het gemeentelijk grondgebied van Rotterdam. Uitgezonderd zijn die gebieden waar beheersverordeningen van kracht zijn alsmede de gebieden waar géén ruimtelijk plan van kracht is. Het plangebied van de beheersverordening “Parapluherziening Biologische veiligheid” omvat het gemeentelijk grondgebied van Rotterdam, waar beheersverordeningen van kracht zijn.

 

Met de voorliggende parapluherzieningen wordt beoogd het “Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond” onderdeel uit te laten maken van de ruimtelijke afweging. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft dit beleids- en toetsingskader vastgesteld. Aan de hand van het kader kan worden vastgesteld of de risico’s van een zogenaamd hoog-risico biologisch laboratorium voldoende beheersbaar zijn bij calamiteiten en of een hoog-risico biologisch laboratorium al dan niet wenselijk is op een bepaalde locatie.

 

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde beheersverordening met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018 ter inzage bij het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1.

 

Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep bestemmingsplan

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 7 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2018 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Beheersverordening

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening. De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

 

Rotterdam, 4 juli 2018

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

dhr. C.H.Jaeger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling