Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2018, 37194OverigTer inzagelegging Notitie reikwijdte en detailniveau MER Omgevingsvisie

Logo Fryslân

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER Omgevingsvisie Fryslân en de eerste fase van het MER (ook wel Leefomgevingstoets genoemd) dat is opgesteld voor het Koersdocument liggen ter inzage van 25 juni 2018 tot 6 augustus 2018. Tijdens deze inspraakperiode kunnen reacties op de NRD en de eerste fase van het MER worden ingediend. De Omgevingsvisie Fryslân is een integrale visie op de ontwikkeling, het gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving.

 

NRD

Voor de Omgevingsvisie Fryslân wordt een MER opgesteld. De procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Door het MER tijdens het visievormingsproces in te zetten, in plaats van als toets achteraf, kunnen de resultaten direct in het traject worden meegenomen en daarmee bijdragen aan de totstandkoming van het beleid. Niet alleen voor inhoudelijke overwegingen, maar ook voor de vorm van de visie, en de opzet van de provinciale uitvoeringsprogramma’s. De NRD is de eerste stap van de m.e.r.-procedure. Deze notitie geeft inzage in wat er in het MER beoordeeld zal worden en op welke wijze.

 

1e fase MER bij koersdocument

Als voorbereiding op de Omgevingsvisie Fryslân is een Koersdocument opgesteld. Bij het Koersdocument is aan de hand van de NRD een eerste fase van het MER gemaakt. Hierin is op hoofdlijnen beoordeeld wat de verschillende keuzes die in het Koersdocument worden benoemd, kunnen betekenen voor de leefomgeving. In de volgende fase wordt een MER opgesteld bij de Omgevingsvisie.

 

Ter inzage

Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over die inhoud en aanpak van de NRD en de eerste fase van het MER. Op basis van de ingebrachte zienswijzen en adviezen stelt PS het advies reikwijdte en detailniveau vast voor het MER.

 

Van 29 juni 2018 tot 10 augustus 2018 liggen de stukken ter inzage. Deze kunt u vinden op https://www.fryslan.frl/omgevingsvisie .

U kunt uw zienswijze per mail sturen naar omgevingsvisie@fryslan.frl of per post naar Provincie Fryslân t.a.v. mevr. M.E. Kroese.