Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2018, 37190VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Reconstructie kruising Rondweg-Industrielaan

Logo Uden

Gelet op

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

de bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 16 december 2014 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid aan het afdelingshoofd/teamleider van de afdeling Ruimte alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het wegverkeer;

Overwegende,

dat op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW;

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a);

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b);

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1, sub d);

Is het gewenst om

De kruising Rondweg-Industrielaan, de kruising Industrielaan-Hoevenseweg en Hoevenseweg-Krijten te herinrichten om de verkeersveiligheid te waarborgen en de kwaliteit van de openbare ruimte in stand te houden.

Deze maatregelen zijn overeenkomstig de bijgevoegde verkeersbesluittekeningen 355702-UO-T11-D02, 355702-UO-T10-D03, PLT-V18-0306 bladnr. 1 (verwijderen bebording) en PLT-V18-0306 bladnr. 1 (aanbrengen bebording).

Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen indien omstandigheden daartoe vragen, aanvullende maatregelen worden getroffen;

Achtergrond

Uit het wegbeheersysteem blijkt dat de kruising Rondweg-Industrielaan in Uden toe is aan groot onderhoud. Dit geldt ook voor de aansluitende kruising Industrielaan-Hoevenseweg. Er dienen daarom werkzaamheden te worden uitgevoerd op het kruisingsvlak Rondweg-Industrielaan en voor een deel op het aansluitende kruisingsvlak Industrielaan-Hoevenseweg.

Belangenafweging

Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;

Feitelijke situatie die in de belangenafweging wordt betrokken

 • 1.

  Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van de Rondweg, de Industrielaan, Belgenlaan, de Hoevenseweg en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;

 • 2.

  De Rondweg is een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h die aan de westzijde van Uden aansluit op de snelweg A50;

 • 3.

  De Industrielaan is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h, die de verbinding vormt tussen de Rondweg en de N264. De Rondweg ontsluit de oostzijde van Uden en de bedrijventerreinen Vluchtoord, Goorkens, en Loopkant-Liessent;

 • 4.

  De Hoevenseweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Hoevenseweg vormt de verbinding vanaf de Rondweg en Industrielaan richting het centrum;

 • 5.

  De Belgenlaan is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h en bereikbaar is via het industrieterrein Vluchtoord. Vanaf de Landerlaan gaat de Belgenlaan verder als een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h en is de weg doodlopend. De Belgenlaan vormt de fietsverbinding naar Zeeland-Grave. Aan de Belgenlaan ligt een vrijliggend fietspad;

 • 6.

  Uit het wegbeheersysteem blijkt dat het kruisingsvlak Rondweg-Industrielaan toe is aan groot onderhoud. Hiervoor is een verhardingsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat van dit onderzoek dienen werkzaamheden uitgevoerd te worden op dit kruisingsvlak en voor een deel op het aansluitende kruisingsvlak Industrielaan-Hoevenseweg;

Inrichting van een verkeersveilige situatie

 • 1.

  Het verminderen van het aantal kruisende bewegingen door fietsers over de drukke Rondweg en de Industrielaan komt de verkeersveiligheid ten goede;

 • 2.

  Dit wordt bereikt door het opheffen van het vrijliggend (brom)fietspad aan de zuidzijde van de Hoevenseweg en ten zuiden van de kruising met de Industrielaan;

 • 3.

  Daarnaast wordt een vermindering van het aantal kruisende bewegingen over de drukke Rondweg en de Industrielaan bereikt door het (brom)fietspad aan de noordzijde van de Hoevenseweg alsook het (brom)fietspad aan de westzijde van het kruispunt Industrielaan-Rondweg in 2 richtingen uit te voeren;

 • 4.

  In de toekomstige situatie kan ook, komend vanuit de richting Uden, aan de westzijde van de Industrielaan de Rondweg worden overgestoken;

 • 5.

  Met het fietspad aan de noordzijde van de Hoevenseweg uit te voeren in 2 richtingen wordt geanticipeerd op de vrijliggende fietsvoorziening die de gemeente in de toekomst gaat aanleggen richting het centrum van Uden;

 • 6.

  Het fietsverkeer wat in de huidige situatie aan de zuidzijde van de Hoevenseweg fietst zal in de nieuwe situatie ter hoogte van het kruispunt met Krijten oversteken om op het nieuw aan te leggen fietspad in 2 richtingen de weg te vervolgen. Het volledige kruisingsvlak wordt als plateau uitgevoerd om het doorgaande verkeer op de Hoevenseweg af te remmen voor de fietsoversteek. Hiermee vervallen de uitritconstructies vanuit Eikenwal en Krijten;

 • 7.

  Om de kruising Hoevenseweg-Industrielaan zo veilig als mogelijk in te richten voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor (brom)fietsers wordt er een verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst;

 • 8.

  De 60 km/h-zone wordt verplaatst, waarbij direct bij het verlaten van de Rondweg naar de Bosdreef de 60 km/h-zone wordt opgereden. De zone begint nu direct aan het kruispunt. In de huidige situatie ligt de zonedirect na de bocht;

 • 9.

  De Belgenlaan heeft een vrijliggend (verplicht) fietspad. Dit vrijliggend fietspad wordt echter niet gebruikt omdat fietsers gebruik maken van de rijbaan van de Belgenlaan. Door het fietspad op te heffen is er meer ruimte voor het inpassen van groen. De intensiteiten van motorvoertuigen zijn laag en doen geen afbreuk aan de verkeersveiligheid van fietsers;

 • 10.

  Met het verminderen van het aantal kruisende bewegingen door fietsers door het opheffen van het vrijliggend (brom)fietspad aan de zuidzijde van de Hoevenseweg en ten zuiden van de kruising met de Industrielaan en door het (brom)fietspad aan de noordzijde van de Hoevenseweg alsook het (brom)fietspad aan de westzijde van het kruispunt Industrielaan-Rondweg in 2 richtingen uit te voeren, worden de belangen gediend tot het verzekeren van de veiligheid op de weg als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a wegenverkeerswet en het beschermen van weggebruikers en passagiers als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b Wegenverkeerswet;

 • 11.

  Met het fietspad aan de noordzijde van de Hoevenseweg uit te voeren in 2 richtingen en hiermee te anticiperen op de vrijliggende fietsvoorziening die de gemeente in de toekomst gaat aanleggen, wordt het belang gediend tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Oost , die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;

b e s l u i t

 • 1.

  Door het verwijderen van de verkeerstekens en markeringen de volgende (delen) van verkeersbesluiten in te trekken;

  • -

   Het verkeersbesluit d.d. 14 mei 1982 in te trekken voor zover betrekking hebbend op de voorrangsplitsing en verplicht (brom)fietspad splitsing Hoevenseweg-Krijten;

  • -

   Het verkeersbesluit in te trekken voor zover betrekking hebbend op de verplichte (brom)fietspaden en de voorrangssituatie kruisingsvlak Rondweg-Industrielaan;

  • -

   Het verkeersbesluit in te trekken voor zover betrekking hebbend op de verplichte (brom)fietspaden en de voorrangssituatie kruisingsvlak Industrielaan-Hoevenseweg;

  • -

   Het verkeersbesluit in te trekken voor zover betrekking hebbend op het verplichte fietspad aan de Belgenlaan;

 • 1.

  De bebording op het kruisingsvlak Rondweg-Industrielaan met betrekking tot verplichte (brom)fietspaden en de voorrangssituatie te plaatsen en de markering aan te brengen;

 • 2.

  De bebording op het kruisingsvlak Industrielaan-Hoevenseweg met betrekking tot verplichte (brom)fietspaden en de voorrangssituatie te plaatsen en de markering aan te brengen;

 • 3.

  De bebording op het kruisingsvlak Hoevenseweg-Krijten met betrekking tot verplichte (brom)fietspaden en de voorrangssituatie te plaatsen en de markering aan te brengen;

 • 4.

  Het verplaatsen van de 60 km/h-zone van de bocht van de Bosdreef naar de splitsing Bosdreef-Rondweg;

 • 5.

  De bovenvermelde maatregelen zijn overeenkomstig de tekeningen 355702-UO-T11-D02 en 355702-UO-T10-D03 , PLT-V18-0306 bladnr. 1 (verwijderen bebording) en PLT-V18-0306 bladnr. 1 (aanbrengen bebording);

 • 6.

  Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt , is verstreken, overeenkomstig artikel 27 BABW.

Dit besluit wordt ter openbare kennis aangeboden door middel van publicatie in de Staatscourant d.d. 3 juli 2018.

Uden

namens Burgemeester en wethouders van Uden

ir. C.A.M. Kemperman hoofd afdeling Ruimte

Hoe kunt u bezwaar maken?

U moet uw bezwaren schriftelijk en binnen 6 weken na verzending van dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 83, 5400 AB Uden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen door het bezwaarformulier in te vullen op www.uden.nl.

Inwerkingtreding

Het maken van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u van mening bent dat er met spoed een beslissing over dit besluit moet worden genomen kunt u aanvullend een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank.

Hoe kunt u een voorlopige voorziening aanvragen?

U vraagt een voorlopige voorziening aan via www.rechtspraak.nl of u kunt een ondertekende brief sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125 5200 MA

’s Hertogenbosch. Voor de behandeling moet u griffierechten betalen.