Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasStaatscourant 2018, 37165VergunningenOpleggen last onder bestuursdwang door waterschap Aa en Maas voor lozen van vervuild bluswater in de a-watergang nabij de Beekseweg te Aarle-Rixtel

Logo Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas maakt bekend dat het dagelijks bestuur op 27 juni 2018 een last onder bestuursdwang heeft opgelegd tot het opschonen van de a-watergang nabij de Beekseweg te Aarle-Rixtel na het lozen van vervuild bluswater.

Overtreding

Aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel trof onze toezichthouder op 27 juni 2018 omstreeks 2.30 uur de resten aan van een bestelbus met daarin een IBC met onbekende inhoud. De bestelbus was eerder geblust door de brandweer. Het vervuilde bluswater is in de nabijgelegen watergang met nummer 258005 gelopen. Dit is een overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet.

Besluit

Het waterschap legt aan de overtreder een last onder bestuursdwang op. Dit doen wij op grond van artikel 61 Waterschapswet en artikel 5:4 Algemene wet bestuursrecht. U moet de overtreding vóór 28 juni 2018, 10.00 uur beëindigen door de sloot leeg te pompen, de vervuilde sliblaag te verwijderen en het vervuilde water af te voeren naar een erkende verwerker. Als u na deze datum de genoemde maatregelen niet of onvoldoende treft, treffen wij de maatregelen op uw kosten. Dit doen we op grond van artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht. Hieronder vallen ook de kosten van de inzet van uitvoerende medewerkers van het waterschap. Deze kosten zijn achteraf pas bekend.

Inzage

Met ingang van woensdag 27 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ligt het besluit ter inzage bij waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch.

Hoe maakt u bezwaar?

Als u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen.

Hoe maakt u digitaal bezwaar?

Op de website van waterschap Aa en Maas vindt u het formulier 'Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan' (onderaan de website onder 'Aanvragen' of via https://www.aaenmaas.nl/producten/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan.html). Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien een online bezwaarschrift niet door middel van dit formulier wordt ingediend.

Druk het formulier af, vul het duidelijk in en mail een scan van dit formulier aan info@aaenmaas.nl.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

Richt het bezwaarschrift dan aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's‑Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3.

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van het bezwaar;

 • 5.

  uw (digitale) handtekening.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt direct in werking. Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, indienen bij Rechtbank Oost‑Brabant, locatie 's‑Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch.

U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost‑Brabant via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

's-Hertogenbosch 27 juni 2018 ,

Drs. L.H.J. Verheijen waterschap Aa en Maas

Namens deze:

Het Dagelijks Bestuur waterschap Aa en Maas