Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2018, 36907Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen, Gretha Hofstralaan 66 t/m 80, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

 

Omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen , Gretha Hofstralaan 66 t/m 80 (OVX-Id 4200)

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a onder c van de Wabo, en voor het bouwen van veertien woningen aan de Gretha Hofstralaan (kavels 242 t/m 256, huisnummers 66 t/m 80), als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo, verleend.

 

De afwijking van het bestemmingsplan Park Hoog Lede betreft een wijziging van het type woningen (van twee-onder-één-kap naar twee aaneengesloten bouwblokken) en een wijziging van het maximaal aantal toegestane woningen (van 10 naar 15 woningen).Daarnaast wordt er gedeeltelijk buiten het bouwvlak gebouwd en in strijd met de bestemming tuin.

 

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben hogere waarden ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. De vaststelling van hogere waarden is nodig voor 10 woningen, te weten kavels 243 t/m 248,250 en 256 (49 dB), 249 (51 dB) en 242 (53 dB).

 

Zienswijzen

De ontwerpomgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende relevante stukken hebben ingevolge artikel 3:11 van de Awb van 17 november 2018 voor de duur van zes weken ter inzage gelegen en vanaf 22 maart 2018 opnieuw.

 

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarop betrekking hebbende relevante stukken hebben ingevolge artikel 3:11 van de Awb van 22 maart 2018 voor de duur van zes weken ter inzage gelegen.

 

Op de ontwerpomgevingsvergunning zijn ontvankelijke zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn beoordeeld, maar hebben niet geleid tot andere inzichten.

 

Ter inzage

Zowel de omgevingsvergunning als het besluit hogere waarden, met bijbehorende relevante stukken, zijn gedurende de terinzagelegging vanaf 29 juni 2018 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0622.0205pbPahl12w2017-0030, alsook via de gemeentelijke website, waar u wordt verwezen naar https://www.officielebekendmakingen.nl . Tevens zijn de stukken in te zien op het Stadskantoor aan Westnieuwland 6 te Vlaardingen gedurende openingstijden.

 

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om tegen deze beschikking een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank /Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam en wel binnen zes weken met ingang van de dag volgend op de datum van ter inzage legging van dit besluit.

 

Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken of een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend voor zover het beroep zich richt tegen wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn aangebracht.

 

Crisis en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, 28 juni 2018