Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2018, 36838Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Parkeren”

Logo Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van zaterdag 30 juni 2018 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Parkeren”, NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-on01 ter inzage ligt.

 

Door een wetswijziging moet de juridische regeling voor parkeernormering worden opgenomen in een bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet daarom in de juridische borging voor het toetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning met betrekking tot parkeren. De opgenomen parkeernormen zijn gebaseerd op de meest landelijke parkeerkencijfers zoals opgesteld door Nationaal kenniscentrum voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte (CROW). Het ontwerpbestemmingsplan geldt aanvullend op de vigerende bestemmingsplannen en ziet toe op het gehele grondgebied gemeente.

 

I nzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf zaterdag 30 juni 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen) en in het Servicepunt Eerbeek (Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek)..

 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingspannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-on01

 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000/NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-on01

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde inzage termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl.Het per e-mail indienen van een zienswijze is niet mogelijk. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.