Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2018, 36834Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord” te Brummen

Logo Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van zaterdag 30 juni 2018 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Correctie De Hazenberg en Rhienderen-Noord”, NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-on01 ter inzage ligt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan sluit zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ en ‘risicovolle inrichtingen’ op de bedrijventerreinen ‘Rhienderen-Noord’ en ‘de Hazenberg’ uit. Deze bedrijven kunnen een grote invloed hebben op de omgeving, omdat zij activiteiten hebben die een forse hoeveelheid geluid kunnen produceren of omdat bijvoorbeeld sprake is van opslag van potentieel gevaarlijke stoffen. Het uitsluiten van dergelijke bedrijven op deze locatie sluit aan bij het algemene gemeentelijke beleid. Recentelijk is gebleken dat in het bestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord” uit 2010 hiervoor geen goede planregeling is opgenomen. Dit (ontwerp)bestemmingsplan geldt aanvullend op het bestaande bestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord”.

 

I nzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf zaterdag 30 juni 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingspannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-on01

 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000/NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-on01

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde inzage termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl of met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 568 517. Het per e-mail indienen van een zienswijze is niet mogelijk. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.