Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 36716VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod langs de Molenweg ter hoogte van camping Molenhoek te Kamperland, gemeente Noord-Beveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat in de bermen en gedeeltelijk op de rijbaan langs de Molenweg ter hoogte van de camping Molenhoek vaak voertuigen geparkeerd worden;

- dat de bermen hierdoor beschadigd raken;

- dat verkeer hierdoor ook niet meer kan uitwijken;

- dat er relatief veel overstekende voetgangers inclusief kinderen tussen de geparkeerde auto’s vandaan komen;

- dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan;

- dat met de camping is afgesproken dat parkeren in de bermen vanaf seizoen 2018 niet meer plaats mag vinden;

- dat de camping het parkeren op het eigen terrein moet oplossen;

- dat in eerste instantie parkeren in de bermen door middel van het plaatsen van borden wordt beperkt;

- dat op termijn fysieke maatregelen in de bermen worden aangebracht die het parkeren in de berm onmogelijk maken;

- dat de situatie ter plaatse gemonitord wordt om te bepalen wanneer en in welke vorm fysieke maatregelen in de berm aangebracht worden;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 16-04-2018);

- dat de politie heeft aangegeven dat conform de huidige jurisprudentie parkeren in de berm, daar waar een parkeerverbod is ingesteld, gewoon toegestaan is. Alleen voertuigen die deels op de weg parkeren zijn dan strafbaar en daar kan handhaving op plaats vinden;

- dat de politie heeft aangegeven dat handhaving van verkeerd parkeergedrag in algemene zin niet hoog op de prioriteitenkalender van de Politie Zeeland-West-Brabant staat en dat handhaving in eerste instantie zal worden uitgevoerd door gemeentelijke toezichthouders;

- dat deze maatregel is voorgelegd aan de gemeente Noord-Beveland en dat de gemeente d.d. 16-04-2018 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

BESLUIT

Tot het instellen van een parkeerverbod in de bermen aan beide zijden van de Molenweg ter hoogte van camping Molenhoek, door het plaatsen van borden E01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, dit mede ondersteund door het aanbrengen van een gele ononderbroken streep op de kant verharding.

Middelburg, 25 juni 2018

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.