Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2018, 36664OverigVestiging gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 7 Wvg Stationsgebied Hilversum

Logo Hilversum

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van een perceel en een perceelsgedeelte waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 3 juli 2018 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg een perceel en een perceelsgedeelte aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft een perceel en een perceelsgedeelte op de locatie ten westen van het treinspoor en ten oosten van de Koninginneweg, specifieker aangeduid als een perceel ten zuiden en een perceelsgedeelte ten noorden van de Schoolstraat te Hilversum.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor verkeer en (geïntensiveerd) wonen, met alle bijbehorende voorzieningen. 

Het perceel en het perceelsgedeelte zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30408874-03 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 19 juni 2018.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder kosteloos ter inzage op het stadskantoor, Oude Enghweg 23, 1217 JB te Hilversum. Openingstijden van het kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot dit perceel en perceelsgedeelte ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van het in het voorstel begrepen perceel en perceelsgedeelte, wanneer zij hun perceel of perceelsgedeelte dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Hilversum te koop aanbieden.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van het perceel en het perceelsgedeelte te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van het perceel en het perceelsgedeelte, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Hilversum, postbus 9900 te 1201 GM Hilversum. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de gemeente Hilversum, team projecten, onder telefoonnummer 035-6292601.

 

Bezwaar

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemeld perceel en perceelsgedeelte tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 5 juli 2018, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, postbus 9900 te 1201 GM Hilversum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 te DA Utrecht.

 

Bezwaar kan ook digitaal worden ingediend via het digitale formulier op www.hilversum.nl. Het formulier is beschikbaar via de zoekterm “Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team projecten, onder telefoonnummer 035-629 2601.

 

Hilversum, 4 juli 2018

Burgemeester en wethouders gemeente Hilversum