Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2018, 36656VerkeersbesluitenFietsstraat Delftweg

Logo Rijswijk

 

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

Registratienummer 18.051210

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden) 2017;

Overwegende

Dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wil waarborgen;

Dat de gemeente de veiligheid op de weg wil waarborgen;

Dat de gemeente de weggebruikers en passagiers wil beschermen;

Dat de gemeente de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk wil beperken;

Dat de huidige weginrichting niet meer voldoet aan de richtlijnen van het CROW;

Dat het huidige fietspad onvoldoende breed is voor het aanbod aan fietsers;

Dat parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken leidt tot onveilige situaties;

Dat de Delftweg slechts een functie heeft voor de ontsluiting van aanliggende percelen, woningen en bedrijven;

Dat het verbreden van het huidige fietspad binnen de beschikbare ruimte niet realiseerbaar is;

Dat het gehele profiel van de Delftweg tussen de Jan Thijssenweg en de Broekmolenweg daarom anders ingericht moet worden;

Dat de Delftweg een overwegende verblijfsfunctie heeft en dat daarbij scheiding van verschillende verkeerssoorten niet noodzakelijk is;

Dat fietsers gebruik moeten maken van dezelfde rijbaan als het autoverkeer;

Dat de snelheid van 50 km/u in combinatie met fietsers op de rijbaan onveilig is;

Dat alle weggebruikers de Delftweg kunnen blijven gebruiken omdat een verlaging van de snelheid hierin geen beperking vormt;

Dat de Delftweg zoveel als mogelijk in stand wordt gehouden;

Dat de huidige wegversmallingen worden vervangen door verkeersdrempels/-plateaus;

Dat de afsluiting Delftweg ter hoogte van huisnummer 83 anders wordt ingericht;

Dat de Delftweg wordt ingericht als fietsstraat;

Dat de verkeersintensiteiten op de Delftweg zodanig zijn dat dit past binnen de richtlijnen en gedachten over 30 km/h wegen en fietsstraten;

Dat het verlagen van de snelheid bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving, de verkeersveiligheid en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Dat het belang van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en comfort voor de fiets voor de gemeente zwaarder weegt dan het belang van gemotoriseerd verkeer om met 50 km/h over de Delftweg te mogen rijden;

Dat hiermee geen andere belangen in het geding zijn;

Besluiten

 • 1.

  Tot het instellen van een maximumsnelheid op de Delftweg tussen de Zuiderweg en de aansluiting van het fietspad ter hoogte van huisnummer 34 door het verplaatsen van het de verkeersborden A0130zb en A0130ze van de aansluiting nabij huisnummer 34 naar de aansluiting Delftweg – Zuiderweg;

 • 2.

  Tot het instellen van een parkeerverbodszone op de Delftweg tussen de Broekmolenweg en de Rotterdamseweg door het plaatsen van de borden E1 in zoneuitvoering;

 • 3.

  Tot het opheffen van verplichte voorrangssituatie door het verwijderen van de verkeersborden F05 en F06 ter hoogte van de volgende locaties:

  • 1.

   Huisnummer 61;

  • 2.

   huisnummer 58;

  • 3.

   nabij het viaduct A4;

  • 4.

   Huisnummer 50;

  • 5.

   Huisnummer 34;

  • 6.

   Huisnummer 32;

 • 4.

  Tot het opheffen van het verplicht voetpad ter hoogte van de afsluiting in de Delftweg nabij huisnummer 83 door het verwijderen van de aanwezige verkeersborden G07;

 • 5.

  Tot het opheffen van het vrijliggende fietspad langs de Delftweg, gelegen tussen de Ruijt en Rotterdamseweg door het verwijderen van de aanwezige verkeersborden G11;

 • 6.

  Tot het opheffen van het vrijliggende (brom)fietspad langs de Delftweg, gelegen tussen de Ruijt en de Broekmolenweg door het verwijderen van de aanwezige verkeersborden G12a;

Bovenstaande conform de bij dit verkeersbesluit behorende tekening met registratienummer 18.055189.

Rijswijk 25 juni 2018

burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

R. Sinnecker

Opgavenmanager Stadsbeheer a.i.

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990. Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie. De bij dit besluit behorende tekening is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 18.055189.

Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de Staatscourant op 2 juli 2018.

Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15. De openingstijden zijn: maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur, dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Bezwaar- of beroepsclausule

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.