Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 36606Interne regelingen

Verlening van ondermandaat door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie inzake intrekking en weigering van Verklaringen van Geen Bezwaar (Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2018)

15 juni 2018

Nr. BS2018012490

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en Wet veiligheidsonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1 Ondermandaat aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

De Plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken juncto artikel 2 van de Wet veiligheidsonderzoeken

Artikel 2 Ondertekening

In de ondertekening van de in artikel 1 genoemde stukken en besluiten brengt de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het mandaat en de machtiging tot uitdrukking met de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

DE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL

Handtekening

Naam

Artikel 3 Intrekking

Het Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017 wordt ingetrokken

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2018.

Deze besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 15 juni 2018

De Secretaris-Generaal W.J.P. Geerts

TOELICHTING

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 per 1 mei 2018 heeft de Minister van Defensie de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en Wet veiligheidsonderzoeken vastgesteld.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van voornoemde mandaatregeling is de (oude) Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken, die de grondslag bood voor het Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017, ingetrokken.

Met het wegvallen van de grondslag voor het Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017, dient het ondermandaat voor de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar opnieuw te worden geregeld. Onderhavig besluit voorziet daarin.

Overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013, wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

De Secretaris-Generaal W.J.P. Geerts