Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtStaatscourant 2018, 36518VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Barendrecht

Correctie op i nstellen blauwe zone stations gebied

Zaaknummer: 2018-07

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overweg en en m otiveren :

In het besluit 2018-07 staat dat de gehele Prins Bernhardstraat en een gedeelte van de Prins Hendrikstraat (tussen Wilhelminastraat en Emmastraat) binnen de parkeerschijfzone (blauwe zone) valt. In dit besluit zijn deze straatnamen omgedraaid. Dit was incorrect. Door middel van dit correctiebesluit wordt dit hersteld en komt:

 • -

  De gehele Prins Hendrikstraat in de blauwe zone te liggen;

 • -

  Een gedeelte van de Prins Bernhardstraat (tussen de Wilhelminastraat en Emmastraat) in de blauwe zone te liggen.

Gelet op :

overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde weg is een openbare weg, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

Het intrekken van blauwe zone in de Prins Bernhardstraat, tussen de Wilhelminastraat en de Margrietsingel.

Het instellen van blauwe zone in de Prins Bernhardstraat tussen de Wilhelminastraat en Emmastraat. Dit deel van de Prins Bernhardstraat blijft binnen de blauwe zone vallen.

Het instellen van de blauwe zone in de hele Prins Hendrikstraat tussen de Gebroken Meeldijk en de Wilhelminastraat.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Voorts:

 • de verkeersmaatregelen zijn verwerkt op de gewaarmerkte bijlagetekening; B-ND-12-010;

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

Aldus besloten te Barendrecht, 29 maart 2018,

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens deze,

Mevrouw E.M. den Outer

Directeur Ruimte

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule

Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening).