Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 36500

Gepubliceerd op 29 juni 2018 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 juni 2018, nr. WJZ/18139565, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 32, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, worden aangewezen de ambtenaren met de functiebenamingen coördinerend/specialistisch inspecteur, senior inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de hoofdafdeling Toezicht alsmede de ambtenaren met de functiebenamingen medewerker behandelen en ontwikkelen en senior adviseur bij de afdeling Toezichtbeleid en Sancties van de hoofdafdeling Toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juni 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keizer

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot aanwijzing van de ambtenaren die ingevolge artikel 32 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (hierna: WIBON) belast zijn met het toezicht op de naleving van een aantal bepalingen uit die wet. Met dit besluit wordt het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vervangen, dat was gebaseerd op het met artikel 32 van de WIBON corresponderende artikel 24 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (hierna: WION). Het onderhavige besluit betreft een actualisatie van dat besluit in verband met het opgaan van de WION in de WIBON en de aanpassing van een aantal functiebenamingen aan die van het zogenoemde Functie Gebouw Rijk.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keizer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl