Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 36276Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 5.2, eerste en tweede lid, van het Besluit SUWI;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage I als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

1. Een kruisje wordt toegevoegd bij de gegevens ‘Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen’, ‘Contractloon’ en ‘Aantal contracturen per week’ voor het doel Bld 33.2d.

2. Onder voetnoot 2 wordt ‘geldend vanaf 1-1-2017’ vervangen door ‘geldend vanaf 1-1-2018’.

3. Onder ‘Herkomst – regeling gegevensuitvraag artikelnr’ wordt ‘4.d.1°’ achter ‘Postcode buitenland’ vervangen door ‘4.d.4°’, wordt ‘4.e.14°’ vervangen door ‘4.e.13°’, wordt ‘4.e.15°’ vervangen door ‘4.e.14°’, wordt ‘4.e.16°’ vervangen door ‘4.e.15°’, wordt ‘4.e.17°’ vervangen door ‘4.e.16°’, wordt ‘4.e.18°’ vervangen door ‘4.e.17°’, wordt ‘4.e.20°’ vervangen door ‘4.e.18°’, wordt ‘4.e.21°’ vervangen door ‘4.e.19°’, wordt ‘4.e.22°’ vervangen door ‘4.e.20°’, wordt ‘4.e.23°’ vervangen door ‘4.e.21°’, wordt ‘4.e.24°’ vervangen door ‘4.e.22°’, wordt ‘4.e.25°’ vervangen door ‘4.e.23°’ en wordt ‘4.e.26°’ vervangen door ‘4.e.24°’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2018, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Met deze regeling wordt Bijlage I bij het Besluit SUWI gewijzigd, zodat de Belastingdienst bepaalde gegevens kan verwerken.

Bijlage I bevat een overzicht van de gegevens die in de polisadministratie worden verwerkt. Ook wordt aangegeven voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. De polisadministratie bevat gegevens met betrekking tot werknemers die van belang zijn voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen door het UWV, en noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld besluiten over het recht op uitkering. Ook worden gegevens verwerkt in verband met de vrijwillige verzekering voor de werknemersverzekeringen. De fiscale gegevens over werknemers worden verwerkt voor zover ze nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de Belastingdienst. Daarnaast worden bepaalde gegevens verwerkt ten behoeve van de statistieken van arbeid en lonen voor het CBS. Het UWV, de Belastingdienst en het CBS zijn elk verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de polisadministratie, volgens de verantwoordelijkheidsverdeling van artikel 33, derde en vierde lid, van de Wet SUWI. Welke gegevens worden opgenomen wordt bepaald door het doel waarvoor deze verwerkingsverantwoordelijken de gegevens in de polisadministratie verwerken. Het merendeel van de gegevens wordt verkregen via de inhoudingsplichtigen bij de loonaangifte of uit de basisregistratie personen (BRP). Per gegeven is in de bijlage aangekruist voor welk doel dit wordt verwerkt.

Gebleken is dat het voor de Belastingdienst noodzakelijk is om drie soorten polisgegevens te verwerken die nog niet voor deze instantie zijn aangekruist in bijlage I. Momenteel kunnen deze gegevens alleen in polis worden opgenomen ten behoeve van het CBS. Het betreft de volgende gegevens, waarvoor wordt voorgesteld een kruisje te plaatsen in de kolom 33.2.d:

  • loon belast volgens tabel bijzondere beloningen;

  • contractloon; en

  • aantal contracturen per week.

Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

Verschillende bijzondere beloningen worden belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen, dat zijn: eenmalige beloningen zoals gratificaties, tantièmes en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, zoals vakantiebijslag, uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen en beloningen over een ander tijdvak. Deze beloningen worden belast volgens loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen, gelet op artikel 26, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Daarnaast mag overwerkloon worden belast naar het percentage dat wordt aangewezen door de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen, gelet op artikel 26, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Voor de Belastingdienst is dit gegeven noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de werkgever de heffingen juist heeft toegepast. Er is geen sprake van een loontijdvak als de werknemer uitsluitend bijzonder loon geniet waarop de tabel voor bijzondere beloningen moet worden toegepast. Alleen als een werknemer een tijdvakloon geniet wordt daar ook een loontijdvak aan gekoppeld. Als er geen loontijdvak is, is het maximum loontijdvakbedrag nul. Om een juiste berekening te kunnen maken volgens de loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), is het daarom noodzakelijk dat ook dit gegeven wordt verwerkt door de Belastingdienst.

Contractloon en contracturen per week

Het contractloon betreft het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen brutoloon, zoals opgenomen in, of af te leiden uit de cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Het aantal contracturen per week ziet op het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in, of af te leiden uit de cao of de individuele arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen of de werkgever de loonheffingen juist heeft toegepast en de juiste verloonde uren heeft doorgegeven. Dit doel valt onder het doel genoemd in artikel 33, tweede lid, onderdeel d, Wet SUWI.

Wetgevingstechnische wijzigingen

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische correcties aan te brengen. Bij het gegeven ‘postcode buitenland’ wordt nu verwezen naar een onjuist artikelnummer in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte, te weten artikel 4.d.1 in plaats van artikel 4.d.4. Dit wordt hersteld. Tevens wordt verwezen naar die regeling zoals die gold op 1 januari 2017, terwijl een actuelere versie van kracht is. In het tweede lid van artikel I wordt dit verbeterd. Omdat de meest recente Regeling gegevensuitvraag loonaangifte met een aantal artikelen is uitgebreid ten opzichte van de versie die gold op 1 januari 2017, brengt deze correctie met zich mee dat ook een aantal artikelnummers moet worden gewijzigd in bijlage I.

Wijziging bij ministeriële regeling

Het aanvullen van de gegevens die de Belastingdienst mag verwerken, en het corrigeren van enkele verwijzingen in de bijlage, heeft geen wijziging tot gevolg van de lijst van gegevens van artikel 5.1. Daarom kan bijlage I bij het Besluit SUWI bij ministeriële regeling worden gewijzigd. Dit vloeit voort uit artikel 5.2, tweede lid, Besluit SUWI.

Administratieve en financiële gevolgen

Uit deze wijziging vloeien geen administratieve lasten voort voor burgers. Ook brengt de verwerking door UWV en de Belastingdienst van deze drie soorten gegevens geen noemenswaardige administratieve lastenverzwaring of financiële gevolgen met zich mee voor het UWV en de Belastingdienst.

Inwerkingtreding

Aangezien het wenselijk is deze gegevens zo snel mogelijk voor de genoemde doeleinden te kunnen gebruiken, en de betrokken instanties hiervoor geen ingrijpende aanpassingen hoeven te maken, is ervoor gekozen deze regeling op korte termijn in werking te laten treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees