Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenStaatscourant 2018, 36115VerkeersbesluitenLeusden - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Hamersveldseweg

Logo Leusden

L176791

Burgemeester en wethouders van Leusden,

Bevoegdheid: Op grond van artkel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure  Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie (district Midden-Nederland). Deze heeft geen bedenkingen tegen instelling van dit verkeersbesluit.

Motivering  

Aanwijzing als verplicht fietspad Op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een vanuit 2 richtingen berijdbaar vrijliggend fietspad langs de westzijde van de Hamersveldseweg. Dit fietspad wordt aangelegd in het gedeelte tussen de Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang in de Hamersveldseweg. De Hamersveldseweg is één van de hoofdfietsroutes door Leusden. In het Realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht is het zuidelijk deel van de Hamersveldseweg aangemerkt als regionale fietsverbinding. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het gewenst dat bromfietsers van dit (geprojecteerde) fietspad worden geweerd. Deze categorie kan/moet gebruik (blijven) maken van de hoofdrijbaan van de Hamersveldseweg, die als erftoegangsweg is aangewezen en waar een toegestane maximum-snelheid van 60 km-uur geldt.  In de huidige situatie wordt de relatief smalle rijloper gebruikt door (vracht)autoverkeer en langzaam verkeer samen. In november 2017 hebben wij een geslotenverklaring voor vrachtauto’s ingesteld die in werking treedt direct nadat het vrijliggend fietspad in gebruik is genomen (en de reconstructie van de hoofdrijbaan van de Hamersveldseweg gereed is). Door het weren van vrachtauto’s kan de veiligheid van het bromfietsverkeer op de Hamersveldseweg worden verbeterd.  Om kenbaar te maken dat het vrijliggend fietspad bestemd is voor fietsverkeer worden borden model G11 en G12 als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 geplaatst.

Instelling voorrangsregeling Het vrijliggend fietspad eindigt ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang. Fietsers die, komend vanuit zuidelijke richting, naar het centrum van Leusden rijden, moeten op deze locatie de hoofdrijbaan oversteken om hun weg langs de rechterzijde van de hoofdrijbaan te kunnen vervolgen. Met het oog op de veiligheid van de overstekende fietsers wordt deze oversteek op een verkeersplateau aangebracht. Ter bescherming van de overstekende fietsers worden aan het eind van het fietspad haaietanden aangebracht om deze categorie duidelijk te maken dat zij voorrang moeten verlenen aan motorvoertuigen die op de Hamersveldseweg rijden. Een zelfde regeling wordt toegepast waar het fietspad op de Leusbroekerweg aantakt.

Aanleg fietsstroken Het wensbeeld was het vrijliggend fietspad in noordelijke richting door te zetten tot voorbij de Grasdrogerijweg. Om uiteenlopende redenen bleek dit niet haalbaar/inpasbaar te zijn. Om het belang van (het zuidelijk deel ) van de Hamersveldseweg als hoofdfietsroute te benadrukken en de fietsers hier een ‘beschermde’ positie te geven, worden in het gedeelte tussen de voormalige spoorwegovergang en de Grasdrogerijweg langs weerszijden van de hoofdrijbaan rode fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aangebracht met een breedte van 1,5 meter. Tussen de hoofdrijbaan en de fietsstroken wordt een onderbroken streep aangebracht.

Instelling voorrangsregeling fietspad Tabaksteeg Ongeveer tegenover de Ambachtsweg komt het fietspad Tabaksteeg uit op de Hamersveldseweg. Deze aansluiting valt niet echt op. Dit kan tot gevolg hebben dat bestuurders die over de Hamersveldseweg rijden, fietsers die van het fietspad Tabaksteeg de Hamersveldseweg willen oprijden niet dan wel te laat opmerken. Dit kan tot ongevallen leiden. Omdat fietsers kwetsbaarder zijn dan automobilisten wordt met het oog op de veiligheid van het fietsverkeer een voorrangsregeling ingesteld; middels haaietanden wordt kenbaar gemaakt dat fietsers hier voorrang moeten verlenen aan bestuurders die over de Hamersveldseweg rijden.

Instelling voorrangsregeling fietspad Grasdrogerijweg Langs het laatste gedeelte van de Ben Pon Baan ligt een vrijliggend fietspad. Dit fietspad ligt aan de zuidoostzijde van de weg. Dit fietspad wordt aangesloten op het (te realiseren) vrijliggend fietspad langs de noordzijde van de Grasdrogerijweg. Dit houdt dus in dat (doorgaande) fietsers genoodzaakt zijn de hoofdrijbaan van de Grasdrogerijweg over te steken. Omdat de Grasdrogerijweg ook door zwaar vrachtverkeer wordt gebruikt en de fietsoversteek vanuit twee richtingen berijdbaar is, wordt hier uit oogpunt van verkeersveiligheid een voorrangsregeling ingesteld; middels haaietanden wordt kenbaar gemaakt dat overstekende fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders die op de hoofdrijbaan van de Grasdrogerijweg rijden.

Aanpassing aansluiting Hamersveldseweg-Grasdrogerijweg De Hamersveldseweg is aangewezen als erftoegangsweg. Dit impliceert dat deze weg (primair) een functie heeft voor gemotoriseerd verkeer dat hier een herkomst of bestemming heeft. Doorgaand verkeer hoort gebruik te maken van de daarvoor aangewezen ontsluitingswegen. In het zuidelijk deel van Leusden zijn dit de Arnhemseweg (N226) en de Groene Zoom. Doordat de N226 redelijk congestiegevoelig is wordt de Hamersveldseweg ook regelmatig als sluiproute gebruikt. Voor automobilisten, die komend uit de richting van Woudenberg naar het centrum van Leusden willen rijden (of omgekeerd), is dit nu eenmaal met afstand de kortste route.  Om het oneigenlijk gebruik van de Hamersveldseweg te ontmoedigen en de functie als erftoegangsweg te versterken wordt voorgesteld het zuidelijk deel van de Hamersveldseweg op een soepele/natuurlijke manier te laten overlopen in de Grasdrogerijweg (die op zijn beurt weer in verbinding staat met de ontsluitingweg Ben Pon Baan). Om het doorgaand karakter van deze verbinding te benadrukken is het gewenst dat de noordelijke poot van de Hamersveldseweg, ter hoogte van de Grasdrogerijweg, als een uitritconstructie wordt ingericht. Dit houdt in dat bestuurders die vanaf de noordzijde van de Hamersveldseweg in zuidelijke richting rijden voorrang moeten verlenen aan bestuurders die van de Hamersveldseweg-zuid de Grasdrogerijweg oprijden (en omgekeerd).

Instelling spitsgeslotenverklaring op Hamersveldseweg tussen Grasdrogerijweg en de Langesteeg Een andere maatregel die kan bijdragen aan vermindering van het oneigenlijk gebruik van de Hamersveldseweg-zuid is de instelling van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (via bord model C6 als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990).Omdat de verleiding om de Hamersveldseweg als sluiproute te gebruiken tijdens de ochtendspits het grootst is, wordt voorgesteld om uitsluitend van maandag tot en met vrijdag en uitsluitend tussen 07.00 uur en 09.00 uur een geslotenverklaring in te stellen die alleen van toepassing is op de rijrichting zuid-noord. Dit houdt in dat alle motorvoertuigen die tijdens genoemde periode via de Leusbroekerweg de Hamersveldseweg inrijden, hun weg via de Grasdrogerijweg en de Ben Pon Baan moeten vervolgen. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een deel van het doorgaand verkeer dat Leusden vanuit zuidelijke richting nadert in dat geval gebruik zal blijven maken van de daarvoor ingerichte wegen N226 en de Groene Zoom. Dit zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid op de relatief smalle Hamersveldseweg-zuid (rijbaanbreedte maximaal 5 meter).

Aanwijzing als 30 km-gebied Hiervoor is reeds verwoord dat de Hamersveldseweg een erftoegangsweg is (en dus geen ontsluitingsfunctie heeft). Langs weerszijden van het gedeelte tussen de voormalige spoorwegovergang en de Grasdrogerijweg staan woningen en bedrijfspanden. Hierdoor heeft dit gedeelte een dorpse uitstraling. Daarmee heeft het een ander karakter dan het zuidelijk deel van de Hamersveldseweg. Dit lange rechte wegvak loopt door een agrarisch gebied zonder bebouwing (uitgezonderd de boerderij nabij de hoek van de Leusbroekerweg). Ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang bevinden zich 2 relatief onoverzichtelijke bochten. Bestuurders die richting deze spoorwegovergang rijden hebben, als gevolg van deze ‘knik’, pas vrij laat zicht op tegemoetkomend verkeer. Om die reden is het gewenst de snelheid rond dit potentieel gevaarlijke punt omlaag te brengen. Een snelheid van 30 km-uur past hier beter bij het wegbeeld ter plaatse. Binnenkort worden, net voor deze bocht, zowel op het zuidelijk als op het noordelijke deel 30 km-plateaus aangebracht. Gelet op de aard en inrichting van dit deelgebied, waaronder de onoverzichtelijke ‘knik’ in de rijbaan, wordt voorgesteld alle wegen binnen het gebied dat begrensd wordt door de Ben Pon Baan, de Hamersveldseweg (direct ten noorden van de Grasdrogerijweg) en de Hamersveldseweg 75 meter ten zuiden van de voormalige spoorwegovergang, door plaatsing van zoneborden model A1 uit Bijlage I van het RVV 1990 als 30 km-uur gebied aan te wijzen. Dit houdt dus in dat deze maatregel ook van toepassing wordt verklaard op de wegen Bedrijfsweg en Ambachtsweg op het aangrenzende (bedrijventerrein).  Door het aanbrengen van 30 km-plateaus op potentieel gevaarlijke locaties menen wij in voldoende mate te voldoen aan de richtlijnen die bij de aanwijzing en inrichting van 30 km-gebieden in acht genomen moeten worden. Wij zijn ons ervan bewust dat fietsstroken en voorrangsregelingen eigenlijk niet in dit soort gebieden thuis horen. Maar gelet op het feit dat de Hamersveldseweg een hoofdfietsroute is en een gedeelte van dit beoogde 30 km-gebied wordt gebruikt als (enige) verbinding naar bedrijventerrein Ambachtsweg, vinden wij het aanbrengen van fietsstroken en haaietanden noodzakelijk om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.  Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:  het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan . ]

BESLUIT

[Op grond van voorgaande overwegingen zijn wij tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  door het aanbrengen van borden model G 11 en G 12 uit bijlage 1 van het RVV 1990, het (geprojecteerde) fietspad langs de westzijde van de Hamersveldseweg (gedeelte tussen Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang) aan te wijzen als verplicht fietspad.

 

 • 2.

  door het aanbrengen van haaietanden, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, aan het eind van het onder 1. bedoelde fietspad kenbaar te maken dat fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de aansluitende weggedeeltes.

 

 • 3.

  langs weerszijden van de rijbaan van de Hamersveldseweg (tussen de voormalige spoorwegovergang en de Grasdrogerijweg) rode asfaltstroken met een breedte van 1,5 meter voorzien van een fietssymbool aan te leggen en deze door onderbroken strepen van de rijbaan te scheiden en deze stroken daarmee als fietsstrook, als bedoeld in artikel 1, van het RVV 1990, te bestemmen.

 

 • 4.

  door het aanbrengen van haaietanden, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, kenbaar te maken dat fietsers die, komend van het fietspad Tabaksteeg, de Hamersveldseweg willen oprijden c.q. willen oversteken, voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Hamersveldseweg.

 

 • 5.

  door het aanbrengen van haaietanden, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, kenbaar te maken dat fietsers die ( ter plaatse van de fietsoversteek) de Grasdrogerijweg willen oversteken, voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Grasdrogerijweg.

 

 • 6.

  door het aanbrengen van borden model G 11 en G 12 uit bijlage 1 van het RVV 1990, het (geprojecteerde) fietspad langs de noordzijde van de Grasdrogerijweg aan te wijzen als verplicht fietspad.

 

 • 7.

  door de aanleg van een uitritconstructie, als bedoeld in artikel 54 van het RVV 1990, kenbaar te maken dat bestuurders die, komend vanuit noordelijke richting, op de Hamersveldsweg richting Grasdrogerijweg rijden, voorrang moeten verlenen aan bestuurders die vanaf de Hamersveldseweg de Grasdrogerijweg oprijden (vice versa).

 

 • 8.

  door plaatsing van borden model C 6 uit bijlage 1 van het RVV 1990, kenbaar te maken dat het gedeelte van de Hamersveldseweg tussen de Grasdrogerijweg en de Langesteeg gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, die dit weggedeelte vanuit zuidelijke richting naderen.

 

 • 9.

  door middel van onderborden kenbaar te maken dat de onder 6 genoemde verkeersmaatregel uitsluitend van kracht is van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur.

 

 • 10.

  door plaatsing van borden model A 1 en A 2 uit bijlage 1 van het RVV 1990, alle wegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Ben Pon Baan, de Hamersveldseweg (direct ten noorden van de Grasdrogerijweg en de Hamersveldseweg (ongeveer 75 meter ten zuiden van de voormalige spoorwegovergang), als 30 km-zone aan te wijzen.

 

Leusden, 5 juni 2018

Het college van de gemeente Leusden

H.W. de Graaf-Koelewijn, directeur-secretaris en G.J. Bouwmeester, burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Leusden. Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van Leusden p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD in Leusden. Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen voor uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaar’. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort.

Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht of http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.