Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2018, 36057Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Parapluplan Parkeren’, Vught

Logo Vught

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 6 juni 2018 het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren’ is vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Het doel van dit vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ is om te beschikken over een eenduidige planologisch-juridische regeling voor parkeren in alle bestemmingsplannen overeenkomstig de gemeentelijke parkeernota. Dit plan bevat geen beleidswijzigingen.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

 

onder ID-nummer NL.IMRO.0865.BPParkeren-VG01

  • 1.

    Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught, tijdens openingstijden.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

 

Wat gebeurt er nu het bestemmingsplan is vastgesteld?

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die binnen de daarvoor gestelde termijn hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het beroepschrift staan in ieder geval: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de redenen van het beroep en uw handtekening.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 9 augustus 2018. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend.

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met team RO van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 14073.